New Connect

Zawarcie Umowy podwykonawczej.

Archiwum

 • kwiecień 2024
 • marzec 2024
 • styczeń 2024
 • grudzień 2023
 • listopad 2023
 • sierpień 2023
 • lipiec 2023
 • czerwiec 2023
 • maj 2023
 • kwiecień 2023
 • marzec 2023
 • luty 2023
 • styczeń 2023
 • listopad 2022
 • październik 2022
 • sierpień 2022
 • lipiec 2022
 • czerwiec 2022
 • maj 2022
 • kwiecień 2022
 • marzec 2022
 • luty 2022
 • styczeń 2022
 • grudzień 2021
 • listopad 2021
 • październik 2021
 • wrzesień 2021
 • sierpień 2021
 • lipiec 2021
 • czerwiec 2021
 • maj 2021
 • kwiecień 2021
 • marzec 2021
 • luty 2021
 • styczeń 2021
 • grudzień 2020
 • listopad 2020
 • październik 2020
 • wrzesień 2020
 • sierpień 2020
 • lipiec 2020
 • czerwiec 2020
 • maj 2020
 • kwiecień 2020
 • marzec 2020
 • luty 2020
 • styczeń 2020
 • listopad 2019
 • październik 2019
 • wrzesień 2019
 • sierpień 2019
 • lipiec 2019
 • czerwiec 2019
 • maj 2019
 • kwiecień 2019
 • marzec 2019
 • luty 2019
 • styczeń 2019
 • grudzień 2018
 • październik 2018
 • wrzesień 2018
 • czerwiec 2018
 • maj 2018
 • kwiecień 2018
 • marzec 2018
 • listopad 2017
 • październik 2017
 • wrzesień 2017
 • sierpień 2017
 • lipiec 2017
 • czerwiec 2017
 • maj 2017
 • luty 2017
 • listopad 2016
 • lipiec 2016
 • czerwiec 2016
 • maj 2016
 • marzec 2016
 • luty 2016
 • styczeń 2016
 • grudzień 2015
 • październik 2015
 • wrzesień 2015
 • sierpień 2015
 • czerwiec 2015
 • maj 2015
 • kwiecień 2015
 • marzec 2015
 • luty 2015
 • styczeń 2015
 • grudzień 2014
 • listopad 2014
 • październik 2014
 • wrzesień 2014
 • sierpień 2014
 • lipiec 2014
 • czerwiec 2014
 • maj 2014
 • marzec 2014
 • luty 2014
 • styczeń 2014
 • grudzień 2013
 • listopad 2013
 • wrzesień 2013
 • sierpień 2013
 • lipiec 2013
 • czerwiec 2013
 • maj 2013
 • kwiecień 2013
 • marzec 2013
 • luty 2013
 • styczeń 2013
 • grudzień 2012
 • listopad 2012
 • październik 2012
 • wrzesień 2012
 • sierpień 2012
 • lipiec 2012
 • Zarząd G-Energy S.A. _GENERGY, Emitent, Podwykonawca_ z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał powiadomienie o akceptacji Umowy Podwykonawczej na realizację robót budowlano-montażowych _dalej: Roboty_ zawartych przez Emitenta ze spółką KOTŁO-REM Sędziszów sp. z o.o. z siedzibą w Sędziszowie _KOTŁO-REM , Wykonawca_, które dotyczą wykonywania Robót związanych z wymianą przyłączy gazowych na obszarach Oddziału Zakładu Gazowniczego we Wrocławiu
  Przedmiotem Umowy jest: 1_ wymiany przyłączy gazowych wraz z wyniesieniem kurka głównego na zewnątrz budynku w trybie uproszczonym _zgodnie z art. 29a ustawy Prawo budowlane_ lub na zgłoszenie gdzie. Podwykonawca jest zobowiązany do wykonania przyłącza wraz z dokumentacją projektową i odbiorową, 2_ wykonanie prac towarzyszących budowie, koniecznych dla kompleksowej jakościowo i w pełnym zakresie realizacji przedmiotu zlecenia na terenie działania 3 jednostek terenowych Gazowni Oddziału Zakład Gazowniczy we Wrocławiu: część 1 – Gazownia Wrocław Zachód; część 2 – Gazownia Wrocław Północ; część 3 – Gazownia Wrocław Południe.
  Wykonywanie zadań odbywać się będzie na podstawie odrębnych Zleceń udzielonych Podwykonawcy przez Wykonawcę lub bezpośrednio przez PSG. na podstawie jednostkowych zleceń _dalej: Zlecenie_, składanych w miarę zaistnienia potrzeby Zamawiającego _PSG_.
  Podwykonawca zobowiązany jest realizować Przedmiot Umowy w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2024 r., z zastrzeżeniem, że każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 6 – miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
  Emitent za realizację Przedmiotu Umowy otrzyma łączne wynagrodzenie nie wyższe 3.700.000,00 PLN _słownie: trzy miliony siedemset tysięcy złotych_ netto przy czym strony dopuszczają możliwość zwiększenia kwoty wynagrodzenia w formie aneksu do Umowy. Wynagrodzenie wyrażone jest w kwocie netto i zostanie powiększone o podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT.
  Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie zależne od rzeczywistego zakresu wykonanych prac, wyliczone w oparciu o stawki jednostkowe zawarte w umowie, na podstawie wykonanego zakresu rzeczowego ujętego w protokole odbioru końcowego.
  Maksymalna łączna wartość zleceń wynikających z niniejszej umowy oraz umów ramowych dla części 1 nie może przekroczyć kwoty: 1 207 692,20 zł _słownie: jeden milion dwieście siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa złote 20/100_.
  Kwota za realizację Przedmiotu Umowy w części 2 nie może przekroczyć kwoty: 1 034 615,43 zł _słownie: jeden milion trzydzieści cztery tysiące sześćset piętnaście złotych 43/100_.
  Maksymalna łączna wartość zleceń wynikających z niniejszej umowy dla części 3 nie może przekroczyć kwoty: 1 457 692,37 zł _słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa złotych 37/100_
  Kwota ta zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług _VAT_ według stawki obowiązującej w dniu wykonania Przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie obejmuje całość prac i wszelkich kosztów związanych z wykonaniem Umowy. Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie zależne od rzeczywistego zakresu wykonanych prac, wyliczone na podstawie wykonanego zakresu rzeczowego ujętego w protokole odbioru technicznego / końcowego, inwentaryzacji powykonawczej oraz szczegółowej kalkulacji kosztów.
  W przypadku potwierdzenia przez Zamawiającego konieczności wykonania robót dodatkowych, Podwykonawca sporządzi wycenę robót zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych, określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Strony w drodze negocjacji określą warunki wykonania robót dodatkowych, w szczególności wysokość wynagrodzenia za ich wykonanie – na podstawie przedstawionej do akceptacji wyceny _kosztorysu_.
  Zamawiający jest uprawniony do żądania zapłaty kar umownych w szczególności za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu uzgodnienia dokumentacji uproszczonej u Zamawiającego w stosunku do terminu wskazanego w Zleceniu – w wysokości 0,5 % Wynagrodzenia netto określonego w Zleceniu, jednakże nie więcej niż 20 % tego Wynagrodzenia; za każdy dzień opóźnienia w oddaniu przedmiotu Zlecenia w stosunku do terminu wskazanego w Zleceniu – w wysokości 0,5 % Wynagrodzenia netto określonego w Zleceniu, jednakże nie więcej niż 50 % tego Wynagrodzenia; za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu Zlecenia licząc od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad – w wysokości 0,5 % Wynagrodzenia netto określonego w Zleceniu, jednakże nie więcej niż 50 % tego Wynagrodzenia; z tytułu niepowiadomienia odbiorców gazu o przystąpieniu do Robót w terminie 7 dni przed wejściem na plac budowy – w wysokości 500 zł za każdy ujawniony przypadek; za odstąpienie od realizacji przyjętego Zlecenia lub niewykonania Zlecenia w całości -w wysokości 50% Wynagrodzenia netto określonego w Zleceniu.
  Łączna wartość kar umownych w odniesieniu do Umowy nie może przekroczyć 20% łącznego wynagrodzenia wynikającego ze wszystkich zleceń otrzymanych przez Wykonawcę.
  Pozostałe szczegółowe warunki powyższych umów nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.
  podstawa prawna:
  Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _zwane też MAR_.