New Connect

Zawarcie Umowy Ramowej podwykonawczej ze Spółką powiązaną.

Zarząd Spółki G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: Emitent, G-Energy_ przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym otrzymał podpisaną Umowę Ramową podwykonawczą pomiędzy Emitentem a ZPB Politerm Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach _Politerm_ dotyczącą zadania: Kompleksowe wykonywanie prac związanych z budową przyłączy dla nowych odbiorców wraz z rozbudową gaz. _z wyłączeniem umów poniżej 10 nm3/h od istniejących gaz._ na terenie działania OZG w Krakowie Gazownia w TARNOWIE- obszar XV., o której spodziewanym podpisaniu G-Energy informowała rb. ESPI 9/2021 z dnia 1 kwietnia 2021 roku.
Realizacja Zadań polega w szczególności na kompleksowym wykonaniu prac związanych z budową przyłączy dla nowych odbiorców wraz z rozbudową gaz. _z wyłączeniem umów poniżej 10 nm3/h od istniejących gaz._ na terenie działania na terenie działania Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie, obszar XV – Gazownia TARNÓW, na wykonaniu Projektu i realizacji Robót _wykonanie robót budowlano-montażowych Przyłącza, odtworzenie i odbudowa nawierzchni, wykonanie zabezpieczeń w związku z kolizją z infrastrukturą podziemną_ oraz obsługa geodezyjna budowy i inwentaryzacja powykonawcza. Umowa ramowa zawarta pomiędzy stronami obowiązywać będzie przez okres 18 miesięcy od dnia jej podpisania.
Strony zobowiązały się współdziałać przy realizacji Umowy w zakresie umożliwiającym efektywne wykonanie zobowiązań każdej ze Stron. Politerm i G-Energy oświadczyły, że będą współpracować na zasadzie wyłączności, co nie wyklucza zlecanie niektórych zadań podmiotom zewnętrznym przez Emitenta.
Wynagrodzenie należne G-Energy od Politerm z tytułu realizacji przez G-Energy Zakresu Robót wyniesie 6 000 000 zł _słownie: sześć milionów złotych_ netto. Kwota ta zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług _VAT_ w wysokości 1 380 000 zł _słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych_ tj. 7 380 000 zł _słownie: siedem milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych_ brutto. W razie zmiany stawki podatku VAT w przepisach podatkowych, dokonanej po zawarciu Umowy i mającej do niej zastosowanie, wynagrodzenie to ulegnie odpowiedniemu zwiększeniu albo pomniejszeniu o kwotę wynikającą ze zmiany stawki podatku VAT. Zmiana stawki podatku VAT będzie miała zastosowanie do niezafakturowanej części wynagrodzenia.
Kwota ta może zostać powiększona w przypadku wykonania kolejnych zadań nie objętych zakresem niniejszej Umowy.
Politerm przewiduje możliwość udzielenia Emitentowi zaliczki na poczet wykonania Przedmiotu Umowy.
Politerm jest uprawniony do żądania zapłaty kar umownych w szczególności z tytułu opóźnienia w oddaniu Przedmiotu Umowy w terminie, chyba że Podwykonawca nie ponosi winy za nieoddanie Przedmiotu Umowy w terminie – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto, za każdy dzień opóźnienia, jednakże nie więcej niż 20 % tej kwoty, z tytułu opóźnienia w dostarczeniu Harmonogramu realizacji Umowy, chyba że Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie tego obowiązku w terminie – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto, za każdy dzień opóźnienia, jednakże nie więcej niż 15 % tej kwoty, w razie odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Emitenta _niezależnie od podstawy prawnej_ – w wysokości 10 % wynagrodzenia netto.
W przypadku wystąpienia, potwierdzonych przez Inwestora, okoliczności związanych z warunkami atmosferycznymi lub siła wyższą definiowaną w szczególności poprzez w szczególności Koronawirusa COVID-19 oraz zagrożenie pożarowe, których wystąpienie uniemożliwiłoby GENERGY wykonanie Zadania, dopuszczalne będzie zawarcie, na wniosek Emitenta, aneksu zmieniającego termin wykonania Przedmiotu Umowy.
Pozostałe warunki wykonania Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przy tego typu umowach.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _zwane też MAR_.