New Connect

Zawarcie Umowy Ramowej podwykonawczej ze Spółką współzależną.

Zarząd Spółki G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym zawarł Umowę Ramową podwykonawczą pomiędzy Emitentem a ZPB Politerm Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach _Politerm_ dotyczącą zadania: Wykonywanie dla PSG Sp. z o.o. O/ZG w Opolu dalej: Inwestor kompleksowej realizacji przyłączy gazowych – projektowanie i budowa przyłączy gazowych o poborze gazu do 10 m3/h od istniejących gazociągów na terenie działania PSG Sp. z o.o. O/ZG w Opolu – Gazownie Krapkowice, Kluczbork., o której spodziewanym podpisaniu G-Energy informowała rb. ESPI 11/2020 z dnia 23 marca 2020 roku oraz rb. ESPI 43/2019 z dnia 8 października 2019 roku.
Realizacja Zadań polega w szczególności na wykonaniu Projektu i realizacji Robót _wykonanie robót budowlano-montażowych Przyłącza, odtworzenie i odbudowa nawierzchni, wykonanie zabezpieczeń w związku z kolizją z infrastrukturą podziemną_ oraz obsługa geodezyjna budowy i inwentaryzacja powykonawcza. Kompleksowej realizacji Projektu i Robót w zakresie Przyłącza gazowego tj. wykonanie dokumentacji uproszczonej lub w przypadku stwierdzenia, iż wykonanie dokumentacji uproszczonej zgodnie z Zamówieniem jest niemożliwe lub poważnie utrudnione, w szczególności z powodu braku możliwości uzyskania wymaganych zgód i uzgodnień — projektu budowlanego przyłącza gazowego _odcinek od istniejącego gazociągu_ wraz z uzyskaniem zgód właścicieli nieruchomości przez które projektowane będzie przyłącze gazowe oraz wszelkich wymaganych opinii, pozwoleń, uzgodnień i decyzji oraz sprawowanie nadzoru autorskiego, realizacji robót budowlano montażowych związanych z wykonaniem przyłącza gazowego _np. odtworzenie i odbudowa nawierzchni, wykonanie zabezpieczeń w związku z kolizją z infrastrukturą podziemną, itp._, montaż szafki gazowej lub dostawa i montaż szafki gazowej, włączenie przyłącza do czynnej sieci gazowej bez wypływu paliwa gazowego i bez konieczności wstrzymania przepływu paliwa gazowego oraz obsługa geodezyjna budowy _wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza_.
Inwestor w zależności od potrzeb określi w Zamówieniu zakres przedmiotu Zadania.

Umowa Ramowa pomiędzy stronami będą obowiązywać przez okres 23 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, tj. do dnia: 27.03.2022 r. Strony zobowiązały się współdziałać przy realizacji Umowy w zakresie umożliwiającym efektywne wykonanie zobowiązań każdej ze Stron. Politerm i G-Energy oświadczyły, że będą współpracować na zasadzie wyłączności, co nie wyklucza zlecanie niektórych zadań podmiotom zewnętrznym przez Emitenta.
Wynagrodzenie należne G-Energy od Politerm z tytułu realizacji przez G-Energy Zakresu Robót wyniesie 2 700 000 zł _słownie: dwa miliony siedemset tysięcy złotych_ netto. Kwota ta zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług _VAT_ w wysokości 621 000 zł _słownie: sześćset dwadzieścia jeden tysięcy sto złotych_ tj. 3 321 000 zł_słownie: trzy miliony trzysta dwadzieścia jeden tysięcy złotych_ brutto. W razie zmiany stawki podatku VAT w przepisach podatkowych, dokonanej po zawarciu Umowy i mającej do niej zastosowanie, wynagrodzenie to ulegnie odpowiedniemu zwiększeniu albo pomniejszeniu o kwotę wynikającą ze zmiany stawki podatku VAT. Zmiana stawki podatku VAT będzie miała zastosowanie do niezafakturowanej części wynagrodzenia.

Kwota ta może zostać powiększona w przypadku wykonania kolejnych zadań nie objętych zakresem niniejszej Umowy.

Politerm przewiduje możliwość udzielenia Emitentowi zaliczki na poczet wykonania Przedmiotu Umowy.
Politerm jest uprawniony do żądania zapłaty kar umownych w szczególności z tytułu opóźnienia w oddaniu Przedmiotu Umowy w terminie, chyba że Podwykonawca nie ponosi winy za nieoddanie Przedmiotu Umowy w terminie – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto, za każdy dzień opóźnienia, jednakże nie więcej niż 20 % tej kwoty, z tytułu opóźnienia w dostarczeniu Harmonogramu realizacji Umowy, chyba że Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie tego obowiązku w terminie – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto, za każdy dzień opóźnienia, jednakże nie więcej niż 15 % tej kwoty, w razie odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Emitenta _niezależnie od podstawy prawnej_ – w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, z tytułu przygotowania przez Spółkę terenu na przeprowadzenie przez PSG prac niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych niezgodnie z przepisami, skutkującego niemożnością podjęcia przez BWP tych prac – w wysokości 5 % wynagrodzenia netto, za każdy przypadek, w którym Zamawiający przybył na miejsce prowadzenia prac, ale nie mógł ich przeprowadzić, jednakże nie więcej niż 20 % tej kwoty. Łączna wysokość kar umownych przysługujących Zamawiającemu na podstawie Umowy nie może przekroczyć 30 % łącznego wynagrodzenia netto.
W przypadku wystąpienia, potwierdzonych przez Inwestora, okoliczności związanych z warunkami atmosferycznymi lub siła wyższą definiowaną w szczególności poprzez w szczególności koronawirusa COVID-19 oraz zagrożenie pożarowe, których wystąpienie uniemożliwiłoby GENERGY wykonanie Zadania, dopuszczalne będzie zawarcie, na wniosek Emitenta, aneksu zmieniającego termin wykonania Przedmiotu Umowy.
Pozostałe warunki wykonania Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przy tego typu umowach.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _zwane też MAR_.