New Connect

Zawarcie Umowy Ramowej z PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przez spółkę współzależną.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym otrzymał od spółki współzależnej ZPB Politerm Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach informację z dnia 10 czerwca 2020 roku o otrzymaniu przez Politerm podpisanej Umowy Ramowej – Kompleksowe wykonywanie prac związanych z budową przyłączy dla nowych odbiorców wraz z rozbudową gaz. _z wyłączeniem umów poniżej 10 nm3/h od istniejących gaz._ na terenie działania OZG w Krakowie Gazownia w TARNOWIE- obszar XV o spodziewanym podpisaniu której GENERGY informowała raportem bieżącym ESPI 21/2020 w dniu 17 maja 2020 roku.
Politerm za realizację Przedmiotu Umowy otrzyma łączne wynagrodzenie nieprzekraczające kwotę 7 700 000,00 PLN NETTO _słownie: siedem milionów siedemset tysięcy złotych_. Kwota ta zostanie powiększona o należny podatek VAT. Umowa dopuszcza wykonywanie Zadań poza obszarem wskazanej powyżej Gazowni , na obszarach gazowni sąsiadujących. Cena zleceń będzie wtedy powiększona o 10%.
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie prac związanych z budową przyłączy dla nowych odbiorców wraz z rozbudową gaz. _z wyłączeniem umów poniżej 10 nm3/h od istniejących gaz._ na terenie działania na terenie działania Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie, obszar XV – Gazownia TARNÓW.

Umowa ramowa zawarta pomiędzy stronami obowiązywać będzie przez okres 24 miesięcy od dnia jej podpisania z tym zastrzeżeniem, że: 1_ we wskazanym terminie PSG ma prawo do udzielania Zleceń, a Politerm jest zobowiązany do ich przyjęcia, natomiast Strony uzgadniają, że okres obowiązywania Umowy ulegnie zakończeniu z chwilą zakończenia robót wykonywanych w ramach wszystkich udzielonych Zleceń, tj. także po dniu, w którym zgodnie z regułą obliczania terminów wyrażonych w miesiącach, wynikającą z Kodeksu cywilnego, upływa 18 miesięcy od dnia podpisania umowy. 2_ Z chwilą osiągnięcia maksymalnej kwoty wynagrodzenia, PSG nie będzie uprawniony do składania kolejnych Zleceń. Politerm może powierzyć wykonanie Umowy w całości lub w części osobom trzecim na zasadach określonych w art. 6471 Kodeksu cywilnego.

Szczegółowe warunki powyższych Umów nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.
Obecnie Politerm i GENERGY prowadzą negocjacje w sprawie Umowy podwykonawczej, w której Emitent miałby występować jako podwykonawca w części zadania. Wartość Umowy podwykonawczej na dzień niniejszego raportu nie została określona jednak wstępnie ustalono, iż Umowa będzie obejmować ok 50 % prac wykonawczych o wartości ok. 4.000.000 zł _cztery miliony złotych_.