New Connect

Zawarcie Umowy Ramowej z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przez Spółkę współzależną.

                   
  Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym otrzymał od spółki współzależnej ZPB Politerm Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach Politerm informację o otrzymaniu przez Politerm podpisanej Umowy Ramowej – Projektowanie i budowa gazociągów wraz z przyłączami gazowymi i punktami gazowymi do 60 m3/h dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu, obszar nr 4: Kluczbork, o spodziewanym podpisaniu której GENERGY informowała raportem bieżącym ESPI 20/2020 w dniu 17 maja 2020 roku.
Politerm za realizację Przedmiotu Umowy otrzyma łączne wynagrodzenie nieprzekraczające kwoty 3 300 000,00 PLN NETTO _słownie: trzy miliony trzysta tysięcy 00/100 złotych_. Kwota ta zostanie powiększona o należny podatek VAT.
Politerm będzie realizować Zlecenia, polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej określane dalej jako Projekt, sprawowaniu nadzoru autorskiego, a następnie wybudowaniu i oddaniu do użytkowania: sieci gazowej wraz z przyłączami gazowymi na terenie działania Gazowni _Roboty_, zgodnie z ww. Projektem, wg stawek _cen_ przyjętych zgodnie ze złożoną Ofertą, zgodnie z warunkami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia _zwanymi dalej SIWZ_, na zasadach określonych w Umowie. Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności Zadania, które mogą być zlecane pojedynczo lub łącznie _w ramach danego Zlecenia_ polegające na kompleksowej realizacji obiektów liniowych tj.:
1. wykonanie Projektu:
2. realizację Robót budowlano – montażowych:Politerm może powierzyć wykonanie Umowy w całości lub w części osobom trzecim na zasadach określonych w art. 6471 Kodeksu cywilnego.
Umowa ramowa pomiędzy stronami będzie obowiązywać przez okres 24 _słownie: dwudziestu czterech_ miesięcy licząc od dnia jej podpisania do dnia 21.05.2022 r., Rozliczenie następować będzie po realizacji danego Zadania. Wynagrodzenie za wykonanie danego Zadania określone zostanie w Zleceniu i wyliczone będzie na podstawie cen wskazanych w ofercie Wykonawcy . Do powyższych cen będzie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu wykonania danego Zadania.
Szczegółowe warunki powyższych Umów nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.
Obecnie Politerm i GENERGY prowadzą negocjacje w sprawie Umowy podwykonawczej, w której Emitent miałby występować jako podwykonawca w części zadania. Wartość Umowy podwykonawczej na dzień niniejszego raportu nie została określona jednak wstępnie ustalono, iż Umowa będzie obejmować co najmniej 50% prac wykonawczych o wartości co najmniej 1.700.000 zł _jeden milion siedemset tysięcy złotych_.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _zwane też MAR.