New Connect

Zawarcie Umowy Ramowej z PSG Sp. z o.o. przez spółkę zależną od Emitenta.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym otrzymał od spółki zależnej Infracomplex Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie informację o otrzymaniu przez Infracomplex podpisanej Umowy Ramowej – „Wykonywanie przyłączy gazu o poborze gazu do 10 m3/h w zakresie średnic od dn 25 PE do dn 63 PE od istniejących gazociągów na podstawie umowy o charakterze ramowym na terenie działania Oddziału Zakładu Gazowniczego we Wrocławiu na obszarze: Część 1 – obszar powiatu: lubińskiego, polkowickiego _z wyłączeniem gminy Gaworzyce, Grębocice, Radwanice, Przemków_”.

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja obiektów liniowych w postaci przyłączy gazu średniego i niskiego ciśnienia o poborze gazu do 10 m3/h w zakresie średnic od dn 25 PE do dn 63 PE od istniejących gazociągów _Przyłącza_ na podstawie jednostkowych zamówień _Zamówienia_, składanych w miarę zaistnienia potrzeb Zamawiającego, obejmujących wykonanie dokumentacji projektowej Przyłączy _Projekty_ oraz budowę i oddanie do użytkowania Przyłącza _Roboty_ lub wyłącznie Roboty, co łącznie stanowi przedmiot Umowy.
Umowa ramowa zawarta pomiędzy stronami obowiązywać będzie przez okres 24 miesięcy od dnia jej podpisania. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą osiągnięcia kwoty wynagrodzenia, o ile kwota łącznego wynagrodzenia zostanie osiągnięta przed upływem terminu realizacji Umowy.

Infracomplex będzie przysługiwało wynagrodzenie zależne od rzeczywistego zakresu wykonanych prac, wyliczone w oparciu o stawki jednostkowe zawarte w Umowie , na podstawie wykonanego zakresu rzeczowego ujętego w protokole odbioru końcowego. Łączne wynagrodzenie netto przysługujące GENERGY z tytułu realizacji Zleceń wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy nie może przekroczyć 4 934 952,00 zł _słownie: cztery miliony dziewięćset trzydzieści cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote 00/100_. Do powyższych cen będzie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
Zamawiający jest uprawniony do żądania zapłaty kar umownych za niewykonanie Zadania/Zadań objętych danym Zleceniem w terminie wskazanym w Zleceniu jako termin opracowania projektu budowlano-wykonawczego, termin odbioru technicznego lub termin odbioru końcowego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Łączna wysokość kar umownych przysługujących Zamawiającemu na podstawie Umowy nie może przekroczyć 20 % łącznego wynagrodzenia netto.

Szczegółowe warunki powyższych Umów nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _zwane też MAR_.