New Connect

Zawarcie Umowy w ramach Konsorcjum z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. , Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu.

Zarząd G-Energy S.A.  informuje, iż w dniu 2.11.2017 r. otrzymał wiadomość o podpisaniu Umowy pomiędzy Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu, a Konsorcjum w którego skład, zgodnie z umową konsorcjum wchodzą: 1. BWP Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, – Lider Konsorcjum, 2. G-Energy S.A., z siedzibą w Warszawie – Uczestnik Konsorcjum. Umowa została zawarta po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania inwestycyjnego: Projektowanie i budowa gazociągów wraz z przyłączami gazowymi realizowanymi na terenie działania Gazowni w Jaworznie. Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności Zadania, które mogą być zlecane pojedynczo lub łącznie (w ramach danego Zlecenia) polegające na kompleksowej realizacji obiektów liniowych tj.: 1) wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla gazociągów średniego i niskiego ciśnienia PE wraz z przyłączami gazowymi oraz uzyskaniem wszelkich wymaganych opinii, pozwoleń i decyzji w tym uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego, od właściwego organu, ostatecznej i prawomocnej Decyzji o pozwoleniu na budowę 2) realizację robót budowlano montażowych dla gazociągów średniego i niskiego ciśnienia PE wraz z przyłączami gazowymi oraz wykonaniem prac towarzyszących budowie obiektu liniowego, odtworzeniem nawierzchni, wykonaniem zabezpieczeń w związku z kolizją z infrastrukturą podziemną, obsługą geodezyjną budowy oraz dostarczeniem materiałów niezbędnych do włączenia do czynnej sieci gazowej wraz z wykonaniem wykopu i doprowadzeniem do stanu pierwotnego terenu po wykonaniu włączenia przez Gazownię. Umowa została zawarta na okres 12 (słownie: dwunastu) miesięcy licząc od dnia jej podpisania., z tym zastrzeżeniem, że we wskazanym terminie Zamawiający ma prawo do udzielania Zleceń, a Wykonawca jest zobowiązany do ich przyjęcia, natomiast Strony uzgodniły, że okres obowiązywania Umowy ulegnie zakończeniu z chwilą zakończenia robót wykonywanych w ramach wszystkich udzielonych Zleceń, tj. także po dniu, w którym zgodnie z regułą obliczania terminów wyrażonych w miesiącach, wynikającą z Kodeksu cywilnego, upływa 12 miesięcy od dnia podpisania umów. Łączne wynagrodzenie netto Wykonawcy z tytułu realizacji Zleceń wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy to 1.350.000,00 (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych) , przy czym na Emitenta przypadnie co najmniej 70 % kwoty wynagrodzenia. Do powyższych cen będzie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury. Zamawiający jest uprawniony do żądania od Konsorcjum zapłaty kar umownych za niewykonanie Zadania/Zadań objętych danym Zleceniem w terminie wskazanym w Zleceniu jako termin opracowania projektu budowlano-wykonawczego, termin odbioru technicznego lub termin odbioru końcowego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 1 (słownie: jednego) % wysokości wynagrodzenia netto \za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 20 (słownie: dwadzieścia) % wysokości wynagrodzenia netto. W razie odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (niezależnie od podstawy prawnej) – w wysokości 30 (słownie: trzydziestu) % wynagrodzenia netto, a w razie odstąpienia od konkretnego Zlecenia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (niezależnie od podstawy prawnej) – w wysokości 30 (słownie: trzydziestu) % wynagrodzenia netto. Łączna wysokość kar umownych przysługujących Zamawiającemu na podstawie Umowy nie może przekroczyć 40 (słownie: czterdziestu) % wynagrodzenia netto. Każda ze stron Konsorcjum ponosi solidarną odpowiedzialność za prawidłową i terminową realizację zobowiązań umownych wobec Zamawiającego. Pozostałe szczegółowe warunki powyższych umów nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.