New Connect

Zawarcie Umowy z Polską Spółką Gazownictwa, Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie.

Zarząd G-Energy S.A. (GENERGY, Spółka, Emitent) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał podpisaną Umowę pomiędzy Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, a Emitentem , o spodziewanym podpisaniu której GENERGY informowała raportem bieżącym ESPI 7/2019 w dniu 2 lutego 2019 roku.
Umowa: Opracowanie dokumentacji budowlano -wykonawczej oraz przebudowa stacji redukcyjno-pomiarowej I stopnia Q=3150 Nm3/h II stopnia Q=1600 Nm3/h w m. Jaroszowiec ul. Leśna, gm. Klucze, powiat olkuski.

Spółce będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości 2.170 .000,00 (dwa miliony sto siedemdziesiąt tysięcy złotych) PLN netto. Kwota ta zostanie powiększona o należny podatek VAT. Ceba brutto to 2.669.100 PLN (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto złotych).
Zamawiający określił termin wykonania zamówienia: do 31-12-2020.
Szczegółowe warunki powyższych umów nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.