New Connect

Zawarcie Umowy z Polską Spółką Gazownictwa , Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie.

Zarząd G-Energy S.A. (GENERGY, Spółka, Emitent)  informuje, iż otrzymał podpisaną Umowę pomiędzy Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, a Emitentem , o spodziewanym podpisaniu której GENERGY informowała raportem bieżącym ESPI 32/2018 w dniu 20 listopada 2018 roku.
Umowa: Rozbiórka i budowa stacji gazowej redukcyjno – pomiarowej wysokiego ciśnienia o przepustowości 6000 m3/h „Radzymin” w m. Radzymin ul. Kolonia Pod Lasem, działka ew. nr 24/2 , powiat wołomiński.
Przedmiotem inwestycji jest rozbiórka a następnie budowa stacji gazowej redukcyjno – pomiarowej wysokiego ciśnienia o przepustowości Q = 6000 m3/h zlokalizowanej w miejscowości Radzymin zgodnie z załączoną dokumentacją projektową oraz pozwoleniem na budowę nr 875/2017 z dnia 06.09.2017 (Załącznik nr 2). Rozbiórką nie jest objęty kontener technologii układu redukcji i kotłowni oraz układ technologiczny wraz z instalacją podgrzewu technologicznego stacji. Na czas prac należy zapewnić zasilenie odbiorców z wykorzystaniem instalacji i stacji tymczasowej będącej własnością Wykonawcy. W zakresie realizacji prac hermetycznych: – po stronie układów średniego ciśnienia prace będą wykonane przez służby PSG. Uzgodnienie prac, dostawa materiałów i wykonanie robót ziemnych leży po stronie Wykonawcy, – prace hermetyczne po stronie układów wysokiego ciśnienia Wykonawca wykona własnymi siłami bądź zleci w całości wyspecjalizowanej firmie. W zakresie demontowanych elementów stacji Wykonawca będzie prowadził selekcję od-padów oraz dokona ich utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, oraz przekaże Zamawiającemu dokumenty poświadczające utylizację przez podmiot. W zakresie rozbiórki i utylizacji elementów instalacji nawaniania po stronie PSG pozostaje wyłącznie opróżnienie zbiornika THT.
Spółce będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości 1 190 000,00 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) PLN netto. Kwota ta zostanie powiększona o należny podatek VAT. Ceba brutto to 1 463 700,00 PLN (jeden milion czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset złotych).

Zamawiający określił termin wykonania zamówienia: do 30-06-2019, dopuszczalne będzie zawarcie, na wniosek Emitenta, aneksu zmieniającego termin wykonania Przedmiotu Umowy.