New Connect

Zawarcie Umowy z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu.

Zarząd G-Energy S.A. informuje, iż w dniu 15.01.2019 r. otrzymał  podpisaną Umowę pomiędzy Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu, a Emitentem , o spodziewanym podpisaniu której GENERGY informowała raportem bieżącym ESPI 36/2018.

Umowa: Wykonywanie przyłączy gazu średniego, niskiego podwyższonego i niskiego ciśnienia o poborze gazu do 10 m 3 /h od istniejących gazociągów na terenie działania Oddziału Zakładu Gazowniczego we Wrocławiu Numer referencyjny: 2018/W500/WP-001056 na podstawie umowy o charakterze ramowym na obszarach działania Oddziału Zakładu Gazowniczego we Wrocławiu, została zawarta po  przeprowadzeniu postępowania, w którym oferta GENERGY została wybrana jako najkorzystniejsza.

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja przyłącza gazowego do 10 m3/h tj: opracowanie projektu budowlanego (lub dokumentacji uproszczonej przyłącza gazowego (odcinek od istniejącego gazociągu) wraz z uzyskaniem zgód właścicieli nieruchomości przez które projektowane będzie przyłącze gazowe oraz wszelkich wymaganych opinii, pozwoleń, uzgodnień i decyzji oraz niezbędnych dokumentów oraz realizacja robót budowlano montażowych związanych z wykonaniem przyłącza gazowego (oraz np. odtworzenie i odbudowa nawierzchni, wykonanie zabezpieczeń w związku z kolizją z infrastrukturą podziemną, itp.), montaż szafki gazowej lub dostawa i montaż szafki gazowej oraz obsługa geodezyjna budowy obejmująca obszar ( Przedmiot Umowy)

Część nr: 1, dla obszaru miasta Wrocław, gminy Wisznia Mała powiatu wrocławskiego (z wyłączeniem gminy Sobótka) oraz powiatu średzkiego. Maksymalna wartość Zamówienia to 25 790 598.00 PLN netto.

Część nr: 6, dla obszaru powiatów: strzelińskiego, oławskiego. Maksymalna wartość Zamówienia to 4 334 626.00 PLN netto.

Wynagrodzenia wyrażone są w kwocie netto i zostanie powiększone o podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu wykonania danego Zlecenia. Wynagrodzenie za realizację danego Zlecenia płatne będzie w dwóch częściach. Pierwsza część wynagrodzenia w wysokości 70 % wynagrodzenia należnego za wykonanie Zlecenia płatna będzie po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru technicznego Zleceni., Druga część wynagrodzenia w wysokości 30 % wynagrodzenia należnego za wykonanie Zlecenia płatna będzie po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru końcowego Zlecenia.

Spółce będzie przysługiwało wynagrodzenie zależne od rzeczywistego zakresu wykonanych prac, wyliczone w oparciu o stawki jednostkowe zawarte w Umowie , na podstawie wykonanego zakresu rzeczowego ujętego w protokole odbioru końcowego.

Umowa została zawarta na okres 24 (słownie: dwadzieścia cztery) miesięcy, z tym zastrzeżeniem, że we wskazanym terminie Zamawiający ma prawo do udzielania Zleceń, a Wykonawca jest zobowiązany do ich przyjęcia, natomiast Strony uzgodniły, że okres obowiązywania Umowy ulegnie zakończeniu z chwilą zakończenia robót wykonywanych w ramach wszystkich udzielonych Zleceń, tj. także po dniu, w którym zgodnie z regułą obliczania terminów wyrażonych w miesiącach, wynikającą z Kodeksu cywilnego, upływa 24 miesięce od dnia podpisania umów.

Emitent zobowiązany jest, po otrzymaniu pisemnego Zlecenia od Zamawiającego, przystąpić niezwłocznie do jego realizacji i wykonać je zgodnie z warunkami przyłączenia w terminie nie dłuższym niż:

  1. a) 120 dni liczone od dnia przyjęcia Zlecenia do dnia podpisania przez Strony bez zastrzeżeń protokołu technicznego, dla Zleceń z dokumentacją uproszczoną na aktualnej mapie zasadniczej,
  2. b) 150 dni liczone od dnia przyjęcia Zlecenia do dnia podpisania przez Strony bez zastrzeżeń protokołu końcowego, dla Zleceń z dokumentacją projektową na aktualnej mapie zasadniczej,
  3. c) 140 dni liczone od dnia przyjęcia Zlecenia do dnia podpisania przez Strony bez zastrzeżeń protokołu technicznego, dla Zleceń z dokumentacją uproszczoną na aktualnej mapie do celów projektowych,
  4. d) 170 dni liczone od dnia przyjęcia Zlecenia do dnia podpisania przez Strony bez zastrzeżeń protokołu końcowego, dla Zleceń z dokumentacją projektową na mapie do celów projektowych.

Zamawiający jest uprawniony do żądania zapłaty kar umownych za niewykonanie Zadania/Zadań objętych danym Zleceniem w terminie wskazanym w Zleceniu jako termin opracowania projektu budowlano-wykonawczego, termin odbioru technicznego lub termin odbioru końcowego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych: za każdy dzień opóźnienia w oddaniu przedmiotu Zlecenia w stosunku do terminu wskazanego w Zleceniu – 0,5 % Wynagrodzenia netto określonego w Zleceniu, jednakże nie więcej niż 40 % tego Wynagrodzenia, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu Zlecenia licząc od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad – 0,5 % Wynagrodzenia netto określonego w Zleceniu, jednakże nie więcej niż 40 % tego; w razie odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (niezależnie od podstawy prawnej) – w wysokości 5 % wynagrodzenia netto. Łączna wysokość kar umownych  przysługujących Zamawiającemu na podstawie Umowy nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia wynikającego ze wszystkich zleceń.

Pozostałe szczegółowe warunki powyższych umów nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.