New Connect

Zawarcie Umowy z Polską Spółką Gazownictwa , Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu  8.05.2018 r. otrzymał podpisaną Umowę pomiędzy Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu, a Emitentem , o spodziewanym podpisaniu której GENERGY informowała raportem bieżącym ESPI 2/2018.
Umowa: Wykonywanie przyłączy gazu o poborze gazu do 10 Nm3/h w zakresie średnic od dn 25 PE do dn 63 PE na podstawie umowy o charakterze ramowym na okres od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r. na terenie działania Oddziału Zakładu Gazowniczego we Wrocławiu została zawarta po przeprowadzeniu postępowania, w którym oferta GENERGY została wybrana jako najkorzystniejsza.
Umowa została zawarta na okres 12 (słownie: dwunastu) miesięcy, z tym zastrzeżeniem, że we wskazanym terminie Zamawiający ma prawo do udzielania Zleceń, a Wykonawca jest zobowiązany do ich przyjęcia, natomiast Strony uzgodniły, że okres obowiązywania Umowy ulegnie zakończeniu z chwilą zakończenia robót wykonywanych w ramach wszystkich udzielonych Zleceń, tj. także po dniu, w którym zgodnie z regułą obliczania terminów wyrażonych w miesiącach, wynikającą z Kodeksu cywilnego, upływa 12 miesięcy od dnia podpisania umów.
Spółce będzie przysługiwało wynagrodzenie zależne od rzeczywistego zakresu wykonanych prac, wyliczone w oparciu o stawki jednostkowe zawarte w Umowie , na podstawie wykonanego zakresu rzeczowego ujętego w protokole odbioru końcowego. Łączne wynagrodzenie netto przysługujące GENERGY z tytułu realizacji Zleceń wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy nie może przekroczyć 4.130.000,00 (słownie: cztery miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych). Do powyższych cen będzie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
Zamawiający jest uprawniony do żądania zapłaty kar umownych za niewykonanie Zadania/Zadań objętych danym Zleceniem w terminie wskazanym w Zleceniu jako termin opracowania projektu budowlano-wykonawczego, termin odbioru technicznego lub termin odbioru końcowego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych: za każdy dzień opóźnienia w oddaniu przedmiotu Zlecenia w stosunku do terminu wskazanego w Zleceniu – 0,5 % Wynagrodzenia netto określonego w Zleceniu, jednakże nie więcej niż 50 % tego Wynagrodzenia, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu Zlecenia licząc od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad – 0,5 % Wynagrodzenia netto określonego w Zleceniu, jednakże nie więcej niż 50 % tego; z tytułu naruszenia postanowień OWU dotyczących poufności – w wysokości 0,3 % wynagrodzenia netto za każde naruszenie; w razie odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (niezależnie od podstawy prawnej) – w wysokości 10 % wynagrodzenia netto; z tytułu wstrzymania czasowo udzielania zleceń Wykonawcy z powodu nienależytej lub nieterminowej realizacji co najmniej 4 zleceń – w wysokości 5 000 zł. Łączna wysokość kar umownych przysługujących Zamawiającemu na podstawie Umowy nie może przekroczyć 50 % wynagrodzenia netto.
Pozostałe szczegółowe warunki powyższych umów nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.