New Connect

Zawarcie Umowy z PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie (gazownia Będzin).

Zarząd G-Energy S.A. informuje, iż w dniu wczorajszym otrzymał podpisaną Umowę pomiędzy Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu, a Emitentem , o spodziewanym podpisaniu której GENERGY informowała raportem bieżącym ESPI 20/2019 w dniu 8 maja 2019 roku.
UMOWA RAMOWA – Projektowanie i budowa przyłączy gazowych o poborze do 10 m³/h od istniejących gazociągów w polskiej spółce gazownictwa sp. z o. o. oddział zakład gazowniczy w Zabrzu- w podziale na 9 części zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest projektowanie i budowa przyłączy gazu średniego i niskiego ciśnienia o poborze gazu do 10 m3/h w zakresie średnic od DN 25 PE do DN 63 PE od istniejących gazociągów. Umowa dotyczy Obszaru nr 1: teren działania Gazowni w Będzinie obejmujący miasto Dąbrowa Górnicza, miasto Sławków. Umowa ramowa zawarta pomiędzy stronami obowiązywać będzie przez okres 24 miesięcy od dnia jej podpisania lub do wyczerpania kwoty przysługującego Emitentowi wynagrodzenia. 
GENERGY będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości 3 000 000,00 PLN netto. Kwota ta zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług VAT. 
Zamawiający przewidział następujące terminy wykonania Zadania/Zadań: − 150 dni od daty złożenia Zlecenia dla opracowania dokumentacji uproszczonej oraz realizacji robót budowlano – montażowych zakończonych protokołem odbioru − 80 dni od daty złożenia Zlecenia dla realizacji robót budowlano – montażowych zakończonych protokołem odbioru końcowego.
Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych w szczególności: 1_ za niewykonanie Zadania/Zadań objętych danym Zleceniem w terminie wskazanym w Zleceniu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 20 % wysokości wynagrodzenia netto 2_ Z tytułu nieterminowego wykonania Zadania objętego danym Zleceniem wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości równowartości kary umownej, którą Zamawiający uiścił na rzecz przyłączanego z tytułu nieterminowej realizacji umowy o przyłączenie. W razie nałożenia na Wykonawcę kary umownej zastrzeżonej w niniejszym ustępie, Zamawiający zobowiązuje się do odstąpienia od nałożenia kary. 3_ z tytułu opóźnienia w dostarczeniu cyklicznych raportów, chyba że Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie tego obowiązku w terminie – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia, jednakże nie więcej niż 15 % tej kwoty, 4_ z tytułu opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w Umowie lub przez Zamawiającego do usunięcia wad, jednakże nie więcej niż 20 % tej, 5_ w razie odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy _niezależnie od podstawy prawnej – w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, a w razie odstąpienia od konkretnego Zlecenia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy _niezależnie od podstawy prawnej_ – w wysokości 10 % wynagrodzenia netto.
Pozostałe szczegółowe warunki powyższej umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach. 
podstawa prawna: 
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _zwane też MAR_.