New Connect

Zawarcie znaczącej Umowy

Zarząd G-Energy S.A. _GENERGY, Emitent, Podwykonawca_ z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał powiadomienie o akceptacji przez Inwestora _PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie_ Umowy Podwykonawczej na wykonanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych zawartej przez Emitenta ze spółką KOTŁO-REM Sędziszów sp. z o.o. z siedzibą w Sędziszowie _KOTŁO-REM , Wykonawca_, która dotyczy wykonania zadania pod nazwą: „Kompleksowe wykonywanie prac związanych z budową przyłączy dla nowych odbiorców wraz z rozbudową – oddział zakład gazowniczy w Krakowie, obszar działania gazowni Kraków Krowodrza – IIIC”
Przedmiotem Umowy są roboty budowlane polegające na wykonywaniu dokumentacji projektowych oraz realizacji kompleksowych prac związanych z budową przyłączy dla nowych odbiorców wraz z rozbudową gazociągów _z wyłączeniem umów poniżej 10m3/h od istniejących gazociągów_ na terenie Oddziału Zakładu Gazowniczego w Krakowie, obszar działania Gazowni Kraków Krowodrza – IIIC – gm. Iwanowice, Michałowice, Skała, Zielonki, Gołcza, Sułoszowa, Trzyciąż, Miechów, Charsznica, Książ Wielki, Racławice, Kozłów, Słaboszów Zamawiający dopuszcza realizację Zadań poza obszarem określonym powyżej, a na obszarach sąsiadujących Gazowni w zakresie danego Oddziału Zakładu Gazowniczego w Krakowie za zgodą Podwykonawcy. Do wartości wyliczonej w Zamówieniu zgodnie z cenami jednostkowymi określonymi w formularzu ofertowym będzie doliczany współczynnik uwzględniający koszty związane z mobilizacją sprzętu Wykonawcy poza obszar wskazany w Załączniku Nr 1 do Umowy. Współczynnik, o którym mowa powyżej będzie wynosił w zależności od wartości zlecenia:
1_ 10% – dla Zleceń o wartości do 10 000,00 zł netto,
2_ 5% – dla Zleceń o wartości od 10 001,00 zł netto
Podwykonawca zobowiązuje się do realizacji Przedmiotu umowy na podstawie Zleceń Zamawiającego, które będą każdorazowo wystawiane przez Zamawiającego na wykonanie szczegółowo określonych przyłączy i gazociągów _nazywane Zadaniami_. Wykonawca będzie wystawiał Zlecenia w okresie obowiązywania Umowy w miarę występujących u Zamawiającego potrzeb w okresie 24 miesięcy od podpisania Umowy. Realizacja poszczególnych zleconych Zadań będzie następowała z uwzględnieniem stawek cenowych i wskaźników cenotwórczych, zawartych w formularzu ofertowym Wykonawcy.
Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności:
wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego zlecanych Zadań; uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, pozwoleń oraz decyzji, w tym uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego, od właściwego organu, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub przebudowę lub dokonanie zgłoszenia, do którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu; sprawowanie nadzoru autorskiego, budowę lub przebudowę sieci gazowych średniego i niskiego ciśnienia, wykonanie robót ziemnych, oraz odtworzenia nawierzchni po robotach i doprowadzenie terenu robót do stanu sprzed wykonanych prac, zwaną dalej Robotami; wykonanie prac towarzyszących Robotom, wykonanie dokumentacji powykonawczej i powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej wymaganej przepisami prawa; wykonanie dokumentacji dla potrzeb sporządzenia aktów notarialnych spisywanych w procesie ustanawiania służebności przesyłu; wykonanie innych prac towarzyszących Robotom oraz czynności prawnych, administracyjnych i dokumentacyjnych nie wymienionych powyżej, a określone i wymagane.
Wykonywanie zadań odbywać się będzie na podstawie odrębnych Zleceń udzielonych Podwykonawcy przez Wykonawcę lub bezpośrednio przez PSG. Ilość Zadań udzielonych Podwykonawcy w ramach Zleceń składanych w okresie obowiązywania Umowy zależeć będzie od rzeczywistej ilości umów o przyłączenie do sieci gazowej,
Emitent za realizację Przedmiotu Umowy otrzyma łączne wynagrodzenie nie wyższe niż 21.000.000,00 PLN _słownie: dwadzieścia jeden milionów złotych_. Kwota ta zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług _VAT_ według stawki obowiązującej w dniu wykonania Przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie obejmuje całość prac i wszelkich kosztów związanych z wykonaniem Umowy. Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie zależne od rzeczywistego zakresu wykonanych prac, wyliczone na podstawie wykonanego zakresu rzeczowego ujętego w protokole odbioru technicznego / końcowego, inwentaryzacji powykonawczej oraz szczegółowej kalkulacji kosztów.
Umowa została zawarta na okres 24 _słownie: dwudziestu czterech_ miesięcy licząc od dnia jej podpisania., z tym zastrzeżeniem, że we wskazanym terminie KOTŁO-REM ma prawo do udzielania Zleceń, a GENERGY jest zobowiązany do ich przyjęcia, natomiast Strony uzgadniają, że okres obowiązywania Umowy ulegnie zakończeniu z chwilą zakończenia robót wykonywanych w ramach wszystkich udzielonych Zleceń, tj. także po dniu, w którym zgodnie z regułą obliczania terminów wyrażonych w miesiącach, wynikającą z Kodeksu cywilnego.
W przypadku potwierdzenia przez Zamawiającego konieczności wykonania robót dodatkowych, Podwykonawca sporządzi wycenę robót zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych, określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Strony w drodze negocjacji określą warunki wykonania robót dodatkowych, w szczególności wysokość wynagrodzenia za ich wykonanie – na podstawie przedstawionej do akceptacji wyceny _kosztorysu_.
Zamawiający jest uprawniony do żądania zapłaty kar umownych w szczególności za niewykonanie Zadania/Zadań objętych danym Zleceniem w terminie wskazanym w Zleceniu jako termin opracowania Projektu, termin podpisania Protokołu z napełnienia paliwem gazowym lub termin odbioru końcowego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 20 % wysokości wynagrodzenia netto. Z tytułu nieterminowego wykonania Zadania objętego danym Zleceniem wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości równowartości kary umownej, którą Zamawiający uiścił na rzecz przyłączanego z tytułu nieterminowej realizacji umowy o przyłączenie. W razie odstąpienia od konkretnego Zlecenia z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy _niezależnie od podstawy prawnej_ – w wysokości 40 _słownie: czterdzieści_ % wynagrodzenia netto. Łączna wysokość kar umownych przysługujących Zamawiającemu na podstawie Umowy nie może przekroczyć 30 % łącznego wynagrodzenia netto.
Pozostałe szczegółowe warunki powyższych umów nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.
podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _zwane też MAR_.