New Connect

Zawarcie znaczącej Umowy.

Archiwum

 • sierpień 2023
 • lipiec 2023
 • czerwiec 2023
 • maj 2023
 • kwiecień 2023
 • marzec 2023
 • luty 2023
 • styczeń 2023
 • listopad 2022
 • październik 2022
 • sierpień 2022
 • lipiec 2022
 • czerwiec 2022
 • maj 2022
 • kwiecień 2022
 • marzec 2022
 • luty 2022
 • styczeń 2022
 • grudzień 2021
 • listopad 2021
 • październik 2021
 • wrzesień 2021
 • sierpień 2021
 • lipiec 2021
 • czerwiec 2021
 • maj 2021
 • kwiecień 2021
 • marzec 2021
 • luty 2021
 • styczeń 2021
 • grudzień 2020
 • listopad 2020
 • październik 2020
 • wrzesień 2020
 • sierpień 2020
 • lipiec 2020
 • czerwiec 2020
 • maj 2020
 • kwiecień 2020
 • marzec 2020
 • luty 2020
 • styczeń 2020
 • listopad 2019
 • październik 2019
 • wrzesień 2019
 • sierpień 2019
 • lipiec 2019
 • czerwiec 2019
 • maj 2019
 • kwiecień 2019
 • marzec 2019
 • luty 2019
 • styczeń 2019
 • grudzień 2018
 • październik 2018
 • wrzesień 2018
 • czerwiec 2018
 • maj 2018
 • kwiecień 2018
 • marzec 2018
 • listopad 2017
 • październik 2017
 • wrzesień 2017
 • sierpień 2017
 • lipiec 2017
 • czerwiec 2017
 • maj 2017
 • luty 2017
 • listopad 2016
 • lipiec 2016
 • czerwiec 2016
 • maj 2016
 • marzec 2016
 • luty 2016
 • styczeń 2016
 • grudzień 2015
 • październik 2015
 • wrzesień 2015
 • sierpień 2015
 • czerwiec 2015
 • maj 2015
 • kwiecień 2015
 • marzec 2015
 • luty 2015
 • styczeń 2015
 • grudzień 2014
 • listopad 2014
 • październik 2014
 • wrzesień 2014
 • sierpień 2014
 • lipiec 2014
 • czerwiec 2014
 • maj 2014
 • marzec 2014
 • luty 2014
 • styczeń 2014
 • grudzień 2013
 • listopad 2013
 • wrzesień 2013
 • sierpień 2013
 • lipiec 2013
 • czerwiec 2013
 • maj 2013
 • kwiecień 2013
 • marzec 2013
 • luty 2013
 • styczeń 2013
 • grudzień 2012
 • listopad 2012
 • październik 2012
 • wrzesień 2012
 • sierpień 2012
 • lipiec 2012
 • Zarząd G-Energy S.A. _GENERGY, Emitent, Podwykonawca_ z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał powiadomienie podpisaniu Umowy Podwykonawczej na wykonanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych w miejscowości Balice, gm. Zabierzów, co łącznie stanowić będzie przedmiot Umowy zawartej przez Emitenta ze spółką KOTŁO-REM Sędziszów sp. z o.o. z siedzibą w Sędziszowie _KOTŁO-REM , Wykonawca_.
  Przedmiotem Umowy jest zobowiązanie Emitenta do wykonania projektu budowlanego i wykonawczego, oraz wybudować i oddać do użytkowania stację gazową redukcyjno-pomiarową wysokiego ciśnienia o przepustowości Q=8000 m3/h wraz z gazociągiem wysokiego ciśnienia DN 150 w miejscowości Balice, ul. Krakowska, dz. 577/4,577/12, gm. Zabierzów. Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności: 1_ wykonanie projektu budowlanego, wykonawczego i przedmiaru robót: a_ stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej wysokiego ciśnienia o przepustowości Q=8000 m3/h, b_ gazociągu wysokiego ciśnienia, DN 150 STAL _ Projekt_. 2_ uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, pozwoleń i decyzji, w tym uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego, od właściwego organu, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, lub dokonanie zgłoszenia w imieniu i na rzecz Zamawiającego zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych bądź budowy nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę, 3_ Wykonanie budowy: a_ stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej wysokiego ciśnienia o przepustowości Q=8000 m3/h, b_ gazociągu wysokiego ciśnienia, DN 150 STAL, c_ dostawę mediów rozruchowych – jeżeli będą wymagane _Roboty_; 4_ wykonanie prac towarzyszących Robotom.
  Emitent zobowiązany jest do wykonania Projektu wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, jeżeli jest wymagana lub zaświadczenia właściwego organu administracji o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu od zgłoszenia przez Wykonawcę zamiaru rozpoczęcia robót niewymagających pozwolenia na budowę, w terminie do dnia 01.02.2024 r. Termin dokonania odbioru technicznego Robót został ustalony na dzień 31.05.2024 r. Za faktyczny termin dokonania odbioru technicznego Robót uznaje się dzień podpisania przez Strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru technicznego. Termin dokonania odbioru końcowego Robót został ustalony na dzień 29.07.2024 r. Za faktyczny termin dokonania odbiorów Robót uznaje się dzień podpisania przez Strony bez zastrzeżeń protokołów odbiorów technicznego i końcowego. W przypadku wystąpienia, potwierdzonych przez Zamawiającego, okoliczności związanych z warunkami atmosferycznymi, których wystąpienie uniemożliwiło Wykonawcy prowadzenie robót budowlanych, dopuszczalne będzie zawarcie, na wniosek Wykonawcy, aneksu zmieniającego termin wykonania Przedmiotu Umowy.
  Podwykonawca za realizację Przedmiotu Umowy otrzyma łączne wynagrodzenie nieprzekraczające kwoty 3 800 000,00 zł netto _słownie: trzy miliony osiemset tysięcy złotych, 00/100_. Wynagrodzenie wyrażone jest w kwocie netto i zostanie powiększone o podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu wykonania Przedmiotu Umowy.
  Wynagrodzenie jest ustalone ryczałtowo i obejmuje całość prac i wszelkich kosztów związanych z wykonaniem Umowy.
  KOTŁO-REM jest uprawniony do żądania od Podwykonawcy za opóźnienia z winy Emitenta zapłaty kar umownych. Łączna wysokość kar umownych przysługujących Wykonawcy na podstawie Umowy nie może przekroczyć 30 % łącznego wynagrodzenia netto określonego w Umowie.
  Pozostałe szczegółowe warunki powyższych umów nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.
  podstawa prawna:
  Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _zwane też MAR_.