New Connect

Zawarcie znaczącej umowy – nabycie udziałów w Spółce

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”, „G-ENERGY”)  zawarł umowy nabycia 50 udziałów spółki Improve Reserch Consulting sp. z o.o. (dalej IRC) z siedzibą w Katowicach o wartości nominalnej 500 zł za każdy udział stanowiących 50 proc kapitału zakładowego spółki za łączną kwotę 2.450.000 zł. Płatność ustalonej ceny, a następnie przejęcie własności zakupionych udziałów przez spółkę G-Energy S.A. o czym Emitent poinformował w raporcie bieżącym EBI nr 23/2015 z. Tym samym Spółka zakończyła proces rozpoczęty „Porozumieniem o Współpracy” z dnia 14 października 2014 roku o czym G-ENERGY poinformowało w raporcie bieżącym EBI 42/2015 oraz kolejnych raportach.

Informacja sui generis:

Spółka Improve Reserch Consulting Sp. z o.o. jest właścicielem jednostki organizacyjnej – Zakład Badawczo Rozwojowy Politerm, który posiada wyłączne prawo do patentu pn. Sposób Wytwarzania Biopaliwa z osadów pofermentacyjnych, zwłaszcza pościelowych, polegający na uśrednieniu wilgotnych osadów pościekowych i odpadów komunalnych o charakterze organicznym i połączeniu ich z odpowiednio rozdrobnionymi poliolefinami, a następnie poddaniu ich obróbce termicznej w obecności tzw. ,,żywej pary wodnej” (Nr prawa wyłącznego 218117),. Spółka posiada także wyłączne prawo do innowacyjnego Know how oraz zgłoszonego wynalazku (P.409868) na urządzenie do wytwarzania biopaliwa z komunalnych osadów pościekowych, osadów i wytłoków owocowych oraz poużytkowych poliolefin. Osady ściekowe to atrakcyjne paliwo alternatywne, z którego można korzystać do produkcji energii elektrycznej i ciepła.

G-ENERGY nabyło 50 procent udziałów w IRC i czynnie uczestniczy przy wdrożeniu Projektu „Innowacyjna technologia wytwarzania biopaliwa POLICARBON przy wykorzystaniu osadów ściekowych oraz poużytkowych poliolefin” oraz środków niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki, jak również poprzez udział w tworzeniu i wspomaganiu realizacji strategii; przy czym planowany przez G-ENERGY horyzont czasowy inwestycji kapitałowej w Spółkę to pięć lat. Projekt pn. Innowacyjna technologia wytwarzania biopaliwa POLICARBON przy wykorzystaniu osadów ściekowych oraz poużytkowych poliolefin” jest realizowany w ramach konsorcjum, składającego się z międzynarodowych jednostek„ badawczych oraz podmiotów gospodarczych, i został pozytywnie oceniony, przez komisję Unijnego Programu Innowacyjnych Technologii Horizon 2020 (WASTE-6a-2015 Eco-innovative solutions).

Głównym zamierzeniem projektu jest wdrożenie technologii wytwarzania stałego Biopaliwa wtórnego POLICARBON na bazie oryginalnych, konkurencyjnych do stosowanych obecnie w kraju, rozwiązań wykorzystujących do produkcji kompozyt komunalnych osadów ściekowych pofermentacyjnych z dodatkiem biomasy oraz poużytkowych poliolefin. Innowacyjność technologii biopaliwa POLICARBON polega na przetwarzaniu osadów ściekowych w podanym kompozycie biomasy i poużytkowych poliolefin na drodze obróbki termicznej wg autorskich rozwiązań patentowych do których prawo posiada Zakład Badawczo Rozwojowy Politerm. Założenia projektu uwzględniają możliwości wykorzystywania biopaliwa POLICARBON jako paliwa wtórnego w przemyśle cementowym, w procesie produkcji klinkieru portlandzkiego oraz energetyce zawodowej do opalania kotłów pyłowych i fluidalnych. Odpowiednio rozwiązania projektu zakładają jako wynik prac badawczo-wdrożeniowych, IRC uruchomiła doświadczalną instalację produkcji biopaliwa POLICARBON, o parametrach odpowiadających wymaganiom wyżej wymienionych potencjalnych odbiorców, przemysłu cementowego i energetyki zawodowej. Przeprowadzone testy pozwoliły osiągnąć wyniki wyższe od oczekiwanych. Wytworzone paliwo o planowanej nazwie handlowej POLICARBON jest paliwem biogennym o wartościach kalorycznych, wg ustaleń dla odbiorcy nawet do 24 MJ/kg. Przeciętnie planowana jest kaloryczność rzędu 18-20 MJ/kg. Paliwo charakteryzuje się ponadto bardzo małymi wartościami chloru i siarki, co ma istotne znaczenie w procesie spalania. Technologia pozwala zagospodarować wszelkie osady pofermentacyjne, wytłoki owocowe, pomiot kurzy oraz tzw. balast posegregacyjny, który obecnie po procesach w instalacjach RIPOK trafia na wysypiska. Innowacyjna instalacja pozwala na wytworzenie paliwa w ilości ok. 60 000 Mg rocznie. Instalacja może być wykonana jako stacjonarna lub mobilna.

Z dniem 1 stycznia 2016 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie o zakazie składowania komunalnych osadów ściekowych, niesprostanie unijnym przepisom będzie oznaczać wysokie kary, ponad 4 mln euro dziennie.