New Connect

Zawarcie znaczącej Umowy z BWP Sp. z o.o.

Zarząd G-Energy S.A.  informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał podpisaną Umowę z BWP sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej BWP, na mocy której Emitent zobowiązuje się wybudować i oddać do użytkowania gazociąg wraz z przyłączem/przyłączami gazu w miejscowości Dąbrowa Górnicza, zgodnie z dokumentacją projektową, co łącznie stanowi przedmiot Umowy.
Za realizację Przedmiotu Umowy Spółka otrzyma łączne wynagrodzenie w wysokości 2 350 000,00 _słownie: dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych. Wynagrodzenie obejmuje całość prac i wszelkich kosztów związanych z wykonaniem Umowy. Wynagrodzenie wyrażone jest w kwocie netto. Kwota ta zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług VAT.
Wynagrodzenie płatne będzie w częściach, z zastrzeżeniem że:
50 % wynagrodzenia płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionych faktur częściowych,
45 % wynagrodzenia płatne będzie po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru technicznego, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury,
5 % wynagrodzenia płatne będzie po wykonaniu i odbiorze końcowym Przedmiotu Umowy, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury końcowej.
Strony Ustaliły termin do wykonania Przedmiotu Umowy do dnia 28.02.2020r. W przypadku wystąpienia, potwierdzonych przez Inwestora, okoliczności związanych z warunkami atmosferycznymi, których wystąpienie uniemożliwiło GENERGY prowadzenie robót budowlanych, dopuszczalne będzie zawarcie, na wniosek Emitenta, aneksu zmieniającego termin wykonania Przedmiotu Umowy.
BWP jest uprawniony do żądania zapłaty kar umownych w szczególności z tytułu opóźnienia w oddaniu Przedmiotu Umowy w terminie, chyba że Podwykonawca nie ponosi winy za nieoddanie Przedmiotu Umowy w terminie – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto, za każdy dzień opóźnienia, jednakże nie więcej niż 20 % tej kwoty, z tytułu opóźnienia w dostarczeniu Harmonogramu realizacji Umowy, chyba że Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie tego obowiązku w terminie – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto, za każdy dzień opóźnienia, jednakże nie więcej niż 15 % tej kwoty, w razie odstąpienia od Umowy przez Inwestora z przyczyn leżących po stronie Emitenta _niezależnie od podstawy prawnej – w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, z tytułu przygotowania przez Spółkę terenu na przeprowadzenie przez PSG prac niebezpiecznych i gazo-niebezpiecznych niezgodnie z przepisami, skutkującego niemożnością podjęcia przez BWP tych prac – w wysokości 5 % wynagrodzenia netto, za każdy przypadek, w którym Zamawiający przybył na miejsce prowadzenia prac, ale nie mógł ich przeprowadzić, jednakże nie więcej niż 20 % tej kwoty. Łączna wysokość kar umownych przysługujących Zamawiającemu na podstawie Umowy nie może przekroczyć 100 % łącznego wynagrodzenia netto.
Pozostałe szczegółowe warunki powyższych umów nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _zwane też MAR.