New Connect

Zawarcie znaczącej Umowy.

Zarząd G-Energy S.A. GENERGY, Emitent, Podwykonawca z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał powiadomienie o udzieleniu zgody przez Inwestora na Umowę Podwykonawczą zawartą przez Emitenta z BWP sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej BWP, Wykonawca, która dotyczy wykonania zadania pod nazwą: „Umowa ramowa na projektowanie i realizację robót budowlanych gazociągów wraz z przyłączami gazowymi w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o. o. oddział zakład gazowniczy w Zabrzu PSG– obszar nr 2, 29 i 30. i obejmuje obszary działania
a) budowę gazociągów i przyłączy gazu na terenie działania Gazowni w Będzinie obejmujące miasto Będzin gminę Psary, miasto Wojkowice obszar nr 2
b) budowę gazociągów i przyłączy gazu na terenie działania Gazowni w Jaworznie w obejmujące miasto Jaworzno, miasto Imielin obszar nr 29
c) budowę gazociągów i przyłączy gazu na terenie działania Gazowni w Jaworznie obejmujące miasto Mysłowice obszar nr 30,
Przedmiotem inwestycji są roboty budowlane polegające na polegające na wykonaniu wybudowaniu i oddaniu do użytkowania: sieci gazowej wraz z przyłączami gazowymi na terenie działania Gazowni _Roboty_, zgodnie z ww. Projektem, zgodnie z warunkami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia _zwanymi dalej SIWZ_, na zasadach określonych na zasadach określonych w Umowie.
Wykonywanie zadań odbywać się będzie na podstawie odrębnych Zleceń udzielonych Podwykonawcy przez Wykonawcę lub bezpośrednio przez PSG. Ilość Zadań udzielonych Podwykonawcy w ramach Zleceń składanych w okresie obowiązywania Umowy zależeć będzie od rzeczywistej ilości umów o przyłączenie do sieci gazowej,
Łączne wynagrodzenie netto Wykonawcy z tytułu realizacji Zleceń wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy nie powinno przekroczyć kwoty 1 800 000,00 zł _jeden milion osiemset tysięcy złotych_ w szczególności:
a) kwoty 600 000 _słownie: sześćset tysięcy złotych_ obszar nr 2
b) kwoty 600 000,00 _słownie: sześćset tysięcy złotych_ obszar nr 29
c) kwoty 600 000,00 _słownie: sześćset tysięcy złotych_ obszar nr 30
Kwota ta zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług _VAT_.
Umowa została zawarta na okres 24 _słownie: dwudziestu czterech_ miesięcy licząc od dnia jej podpisania., z tym zastrzeżeniem, że we wskazanym terminie BWP ma prawo do udzielania Zleceń, a GENERGY jest zobowiązany do ich przyjęcia, natomiast Strony uzgadniają, że okres obowiązywania Umowy ulegnie zakończeniu z chwilą zakończenia robót wykonywanych w ramach wszystkich udzielonych Zleceń, tj. także po dniu, w którym zgodnie z regułą obliczania terminów wyrażonych w miesiącach, wynikającą z Kodeksu cywilnego.

Zamawiający jest uprawniony do żądania zapłaty kar umownych w szczególności za niewykonanie Zadania/Zadań objętych danym Zleceniem w terminie wskazanym w Zleceniu jako termin opracowania Projektu, termin podpisania Protokołu z napełnienia paliwem gazowym lub termin odbioru końcowego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 20 % wysokości wynagrodzenia netto. Z tytułu nieterminowego wykonania Zadania objętego danym Zleceniem wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości równowartości kary umownej, którą Zamawiający uiścił na rzecz przyłączanego z tytułu nieterminowej realizacji umowy o przyłączenie. Z tytułu zwłoki w dostarczeniu cyklicznych raportów, chyba że Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie tego obowiązku w terminie – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto, za każdy dzień opóźnienia, jednakże nie więcej niż 15 % tej kwoty. W razie odstąpienia od Umowy w razie odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy _niezależnie od podstawy prawnej_ – w wysokości 30 _słownie: trzydziestu_ % wynagrodzenia netto, a w razie odstąpienia od konkretnego Zlecenia z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy _niezależnie od podstawy prawnej_ – w wysokości 30 _słownie: trzydziestu_ % wynagrodzenia netto.
Pozostałe szczegółowe warunki powyższych umów nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.
podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _zwane też MAR_.