New Connect

Zawiadomienie w trybie art.19 ust.1 rozporządzenia MAR.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie działając w wykonaniu obowiązków wynikających z art. 19 ust. 3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady _UE_ Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _”Rozporządzenie MAR”_ niniejszym informuje, że w dniu wczorajszym w godzinach wieczornych do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Grzegorza Cetera – Prezesa Zarządu Emitenta w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.
POWIADOMIENIE_MAR_I.2020GC