New Connect

Zawieszenie notowań akcji

Zarząd spółki ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 08.10.2012 r. do spółki wpłynęła Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych nr 1006/2012 z dnia 08.10.2012r. o zawieszeniu obrotu akcjami Emitenta na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego zgłoszone w trybie art. 78 ust. 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
Zawieszenie obrotu akcjami Emitenta zostało dokonane do końca dnia 08.11.2012 r.
Pełna treść Uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Zarząd Emitenta informuje, że Spółka już podjęła stosowne działania w celu ochrony interesów jej akcjonariuszy i innych uczestników rynku a zarazem mające na celu przywrócenie obrotu jej akcjami. Zarząd wskazuje, że w dniu 20.09.2012r. odbyło się zwołane z inicjatywy Zarządu Emitenta Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, którego przedmiotem była między innymi uchwała nr 5/2012 w sprawie obniżenia wartości nominalnej akcji serii „A” i „B” przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki (podział akcji). Emitent wyjaśnia, że aktualnie trwa procedura rejestracji sądowej podziału akcji wynikająca z wyżej wskazanej uchwały. Emitent informuje, że niezwłocznie po wydaniu przez Sąd rejestrowy postanowienia o rejestracji zmian, niezwłocznie zwróci się do KDPW i GPW ze stosownymi wnioskami celem przeprowadzeni odpowiednich procedur podziałowych akcji uczestniczących w obrocie na NewConnect. W ocenie Zarządu podział akcji zgodnie z uchwałą nr 5 NZW z dnia 20.09.2012r. sprawi, że znacznej poprawie ulegnie płynność obrotu akcjami Spółki.

 

Załączniki: