New Connect

Zawieszenie obrotu akcjami spółki ELKOP ENERGY SA

Uchwała Nr 1101/2012

Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

z dnia 7 listopada 2012 r.

w sprawie zawieszenia obrotu akcjami

spółki ELKOP ENERGY S.A. na rynku NewConnect

§ 1

Zarząd Giełdy, działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, postanawia zawiesić obrót akcjami spółki ELKOP ENERGY S.A., oznaczonymi kodem „PLELKPE00014”,

w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, w okresie

od dnia 9 listopada 2012 r. do dnia 7 grudnia 2012 r. (włącznie).

§ 2

Na podstawie przepisów NR 0103 ust. 3 oraz NR 0104 Załącznika Nr 2

do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia, co następuje:

1) zlecenia maklerskie na akcje spółki ELKOP ENERGY S.A., przekazane w alternatywnym systemie obrotu, a nie zrealizowane do końca dnia 8 listopada 2012 r., tracą ważność po zakończeniu obrotu w tym dniu,

2) w okresie zawieszenia, o którym mowa w § 1, zlecenia maklerskie na akcje spółki ELKOP ENERGY S.A. nie będą przyjmowane.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.