New Connect

Zbycie aktywów istotnej wartości oraz rozliczenie umowy pożyczki

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuję, że w dniu 15.01.2013r. jako strona sprzedająca zawarł ze spółką Urlopy.pl S.A. w Płocku jako kupującym umowę kupna – sprzedaży akcji.

Przedmiotem umowy z dnia 15.01.2013 r. było 9.396.563 akcji spółki FON Ecology S.A. w Płocku o wartości nominalnej 0,10 zł. Zbyte akcje uprawniały do oddania 9.396.563 głosów na Walnym Zgromadzeniu FON Ecology S.A. oraz stanowiły 8,62 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu FON Ecology S.A. oraz 8,62 % udziału w jej kapitale zakładowym. Wartość umowy to 939.656,30 zł., cena jednostkowa zbywanych akcji wyniosła 0,10 zł za każdą akcję.

Emitent informuje, że pomiędzy organami Emitenta a nabywcy tj. Urlopy.pl S.A. zachodzą następujące powiązania osobowe. Prezes Zarządu Emitenta pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Urlopy.pl S.A. Dalej Emitent informuje, że członkowie Rady Nadzorczej Emitenta: Pan Wojciech Hetkowski, Pani Małgorzata Patrowicz oraz Pan Damian Patrowicz pełnią jednocześnie również funkcje w Radzie Nadzorczej Urlopy.pl S.A. Ponadto Członek Rady Nadzorczej Emitenta Pani Marianna Patrowicz pełni funkcję w Zarządzie Urlopy.pl S.A.

Kryterium uznania zbywanych aktywów za istotne jest ich wartość przekraczająca 20% kapitałów własnych Emitenta.

Jednocześnie wobec faktu, że Emitenta ze spółka Urlopy.pl S.A. w Płocku łączy umowa pożyczki pieniężnej z dnia 28.11.2011 r. Emitent informuje, że wynikające z tej umowy zobowiązanie do zwrotu kwoty pożyczki w kwocie 686.199,45 zł zostało przez strony potrącone ze zobowiązaniem Urlopy.pl S.A. do zapłaty ceny zakupu akcji FON Ecology S.A., o którym mowa powyżej w kwocie 939.659,30 w ten sposób, że obie wierzytelności uległy całkowitej kompensacie, w związku z czym do zapłaty na rzecz Emitenta pozostała kwota 253.456,85 zł.