New Connect

Zmiana ilości notowanych akcji

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 26.10.2012 r. do spółki wpłynął komunikat Giełdy Papierów Wartościowych, zgodnie, z którego treścią od dnia 29.10.2012 r. na rynku NewConnect notowanych będzie 16.250.000 akcji Emitenta.

Komunikat GPW S.A. jest konsekwencją dokonanego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta z dnia 20.09.2012 r. podziału akcji w ten sposób, że dotychczasowych 32.500 (trzydzieści dwa tysiące pięćset) akcji Emitenta o wartości nominalnej 50,00 zł każda na 16.250.000 (szesnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji Emitenta o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Zarząd Emitenta ponadto przypomina, że nadal obowiązuje Uchwała Zarządu GPW S.A. o zawieszeniu notowań akcji Emitenta do dnia 08.11.2012 r. włącznie.