New Connect

Zmiana terminu publikacji Raportu okresowego za I kwartał 2020 roku.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie w nawiązaniu do raportu EBI nr 1/2020 z dnia 29.01.2020 r. niniejszym informuje, o zmianie terminu publikacji Raportu za I kwartał 2020 roku.

Raport i Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2020 roku zostaną opublikowane w dniu 21 maja 2020 r.

Pierwotny termin podany w raporcie EBI nr 1/2020 to 12 maja 2020 roku.

Zarząd podkreśla , że decyzję o przesunięciu publikacji raportu okresowego o siedem dni roboczych podjął z powodu utrudnionej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej Spółki, w szczególności opóźnieniami w przepływie dokumentów w tym faktur, informacji niezbędnych do właściwego kwalifikowania pozycji bilansowych oraz z powodu ograniczonych możliwości w pracy zdalnej niektórych pracowników i współpracowników, a także w oparciu o Komunikat Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 kwietnia 2020 r. o czasowej zmianie zasad postępowania w odniesieniu do emitentów z alternatywnego systemu obrotu („ASO”) NewConnect i Catalyst, którzy nie opublikują raportów okresowych w regulaminowym terminie.

Należy przy tym zaznaczyć, iż Emitent mając na względzie interes inwestorów dokłada starań, by pomimo panującej sytuacji jak najszybciej publikować raporty okresowe. Emitent w pełni podziela stanowisko, że sprawozdawczość okresowa stanowi dla inwestorów jedno z podstawowych źródeł informacji na temat sytuacji finansowej emitentów, które to informacje są następnie brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych oraz wykonywaniu prawa głosu lub korzystaniu z innych praw przysługujących z tytułu posiadania akcji lub obligacji danego podmiotu, należy jednak zaznaczyć, iż obowiązujące przepisy nakazują przekazać wszelkie informacje, które nie zostały podane do wiadomości publicznej, dotyczące, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub większej liczby emitentów lub jednego lub większej liczby instrumentów finansowych, a które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów finansowych lub na ceny powiązanych pochodnych instrumentów finansowych, dlatego mi.in Emitent opublikował w dniu 6 kwietnia 2020 roku raportem bieżącym ESPI nr 14/2020 wstępną informację o przychodach Emitenta osiągniętych w 1 kwartale 2020 roku.

Zgodnie z zaleceniami ESMA Emitent w przygotowywanych raportach okresowych stara się zapewnić przejrzystość informacji o faktycznych i potencjalnych skutkach Koronawirusa COVID-19, w zakresie możliwie jak najbardziej opartym na analizie jakościowej oraz ilościowej prowadzonej działalności, sytuacji finansowej i wyników finansowych gdy możliwość oceny skutków Pandemii pozwoli na precyzyjne wskazanie rzeczywistych zagrożeń.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.