New Connect

Zmiana Uchwała Zarządu GPW S.A. w sprawie dalszego zawieszenia obrotu akcjami Spółki

Zarząd ELKOP Energy S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 17.01.2013r. Zarząd GPW S.A. w Warszawie w związku z żądaniem zgłoszonym przez Komisję Nadzoru Finansowego na podstawie art. 78 ust. 3 w zw. z art. 16 ust. 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, podjął uchwałę nr 67/2013 w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Emitenta od dnia 18.01.2013r. do dnia 01.02.2013r. włącznie.

Zarząd Emitenta informuje, że nie są mu znane przyczyny żądania KNF oraz, że nie wystąpiły żadne nowe okoliczności uzasadniające dalsze zawieszenie obrotu akcjami Spółki. Emitent informuje, że podejmuje wszelkie możliwe kroki celem przywrócenia obrotu akcjami Spółki oraz zapobieżenia wykluczeniu Spółki z obrotu.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje pełną treść uchwały Zarządu GPW S.A. nr 67/2013 z dnia 17.01.2013r.

 

Załączniki: