New Connect

Zmiana Uchwały Zarządu GPW S.A. nr 1245/2012 w sprawie warunkowego wykluczenia z obrotu oraz dalszego zawieszenia obrotu akcji Spółki

Zarząd ELKOP Energy S.A. w Płocku, informuje, że w dniu 07.01.2013r. Zarząd GPW S.A. w Warszawie na wniosek Emitenta podjął uchwałę nr 25/2013 w sprawie zmiany uchwały nr 1245/2012 z dnia 07.12.2012r.

Na mocy uchwały z dnia 07.01.2013 r. Zarząd GPW S.A. w Warszawie postanowił przedłużyć do dnia 14.01.2013 r. termin publikacji raportu zawierającego analizę sytuacji gospodarczej i perspektyw na przyszłość Emitenta oraz wyceny wartości spółki ELKOP Energy S.A. a ponadto postanowił o odpowiedniej zmianie pozostałych terminów określonych uchwałą nr 1245/2012.

Zmienioną uchwałą Zarząd GPW S.A. zdecydował, że obrót akcjami Spółki pozostanie zawieszony do dnia 17.01.2013 r. włącznie. Emitent informuje ponadto, że uchwała z dnia 07.01.2013 r. zmienia datę ewentualnego wykluczenia akcji Spółki z obrotu na dzień 04.02.2013 r. w przypadku gdy przedstawione przez Spółkę raportem w dniu 14.01.2013 r. dokumenty zostaną uznane przez Zarząd GPW S.A. za nierzetelne, niekompletne lub niewiarygodne.

Emitent informuje, że zwrócenie się z wnioskiem o przedłużenie terminu na publikację dokumentów zawierających wnioski z badania sytuacji gospodarczej Spółki podyktowane było interesem Spółki i jej akcjonariuszy i miało na celu przedstawienie sytuacji spółki w możliwe najszerszym i rzetelnym zakresie, który będzie uzasadniał pozostawienie akcji Spółki w obrocie na rynku NewConnect.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje pełną treść uchwały Zarządu GPW S.A. nr 25/2013 z dnia 07.01.2013 r.

Załączniki: