New Connect

Zmiany w akcjonariacie Emitenta

Zarząd ELKOP Energy S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 23.12.2013 roku do spółki wpłynęło zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta.
Spółka FON S.A. z siedzibą w Płocku w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie zawiadomiła o nabyciu 1.740.000 akcji Emitenta w związku z rejestracją połączenia spółki FON S.A. z innymi podmiotami.

Treść zawiadomienia FON S.A. w zakresie nabycia akcji Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załącznik: