New Connect

Zmiany w Składzie Rady Nadzorczej Emitenta

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że zgodnie z treścią uchwał 3-12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11.02.2014 r. kontynuowanego po przerwie w dniu 13.02.2014 r. doszło do zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
Emitent informuje, że przyjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostały rezygnacje wszystkich dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej Spółki.
Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło, że Rada Nadzorcza Spółki będzie działała w składzie 5 osobowym a w jej składzie będą zasiadać:

Pan Mieczysław Koch
Pan Bartłomiej Mścichowski
Pan Jan Popczyk
Pan Włodzimierz Mazurek
Pan Tomasz Gutowski

Ponadto Emitent informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 14.02.2014 r. dokonała podziału funkcji i na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołany został Pan Mieczysław Koch, oraz na stanowisko Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołany został Pan Tomasz Gutowski,

Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki: