New Connect

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 07 października 2014 r.

Zarząd G-Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Plac Defilad 1 lok. 1308, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380413 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (“Spółka”) zwołuje  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie G- Energy Spółka Akcyjna, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Siennej 72/5 w dniu 7 października 2014 r. o godzinie 14:00  z następującym porządkiem obrad:

 

 

 

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia..
  3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do  podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków oraz zmian w Radzie Nadzorczej.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zamknięcie obrad.


Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z wymaganymi informacjami oraz projektem uchwał znajduje się w zakładce Relacje Inwestorskie – Walne Zgromadzenia http://genergy.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia/