New Connect

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy G-Energy S.A. za rok 2018

G-ENERGY SA (6/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy G-Energy S.A. za rok 2018

Raport Bieżący nr 6/2019

 

Zarząd G-Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380413 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Spółka”) działając zgodnie z art. 399 § 1 w związku z art. 4021 § 1 kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie G-Energy Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2019 r o godzinie 12:00 w Warszawie, przy ul. Łączyny 5, 02-820 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ——————————————-

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ———————

3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. ——

4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ———————

5. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018. ———————————

6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. ————————————————-

7. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki za rok obrotowy 2018. ————————-

8. Powzięcie uchwały w sprawie o przeznaczeniu zysku za rok obrotowy za rok obrotowy 2018. ———————————————————————————–

9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. ————————-

10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. ———————–

11. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej —————

12. Sprawy Różne ————————————————————————————-

13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ——————————–

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

uchwaly_ZWZA_G-ENERGY_28.06.2019-1

ogloszenieZWZA28.06.2019-0

InfoLiczbaGlosowZWZA2019-4

FORMULARZ_z_instrukcja_do_glosowania__ZWZA-3

2019_formularz_pelnomocnictwa_zwza-2