New Connect

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy G-Energy S.A. za rok 2019

Działając zgodnie z art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) § 1 kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”), Zarząd G-Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 18 lok 10, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380413 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie G- Energy Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 2 lipca 2020 r. o godzinie 16:00 w Warszawie, przy ul. Łączyny 5, 02-820 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. —

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. —

3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. —

4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. —

5. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019. —

6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. —

7. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki za rok obrotowy 2019. —

8. Powzięcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2019. —

9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019. —

10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019. —

11. Ustalenie i przyjęcie Polityki wynagrodzenia członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej. —

12. Sprawy Różne —

13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia —

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

ogloszenieZWZA02.07.2020-4

Projekty_uchwal_ZWZA_G-ENERGY_02.07.2020-3

InfoLiczbaGlosowZWZA2020-0

FORMULARZ_z_instrukcja_do_glosowania__ZWZA-1

2020_formularz_pelnomocnictwa_zwza-2