New Connect

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy G-Energy S.A. za rok 2020.

Działając zgodnie z art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) § 1 kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”), Zarząd G-Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 18 lok 10, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380413 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie G- Energy Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2021 r. o godzinie 13:00 w Warszawie, przy ul. Łączyny 5, 02-820 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

5. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020.

6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.

7. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki za rok obrotowy 2020.

8. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.

9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.

10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.

11. Powzięcie uchwały w przedmiocie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej G-Energy S.A. za lata obrotowe 2019-2020.

12. Sprawy Różne

13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 

W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz dokumentami prawnie wymagalnymi stanowiącymi załączniki do niniejszego raportu, także są dostępne na stronie G-Energy S.A. – Walne zgromadzenia (genergy.pl)

projekty_uchwal_ZWZA_G-ENERGY_28.06.2021-1
Sprawozdanie_RN_G-Energy_S_A_z_wykonania_nadzoru_nad_dzialalnoscia_2020-5 SPRAWOZDANIE_O_WYNAGRODZENIACH_2021-6
OGLOSZENIE_O_ZWOLANIU_ZWZA_G-ENERGY_28.06.2021-0
InfoLiczbaGlosowZWZA2021-4
FORMULARZ_na_wykonywanie_prawa_glosu_przez_pelnomocnika2021-3
2021_formularz_pelnomocnictwa_zwza-2

 

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”