New Connect

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy G-Energy S.A. za rok 2022

Archiwum

 • styczeń 2024
 • grudzień 2023
 • listopad 2023
 • sierpień 2023
 • lipiec 2023
 • czerwiec 2023
 • maj 2023
 • kwiecień 2023
 • marzec 2023
 • luty 2023
 • styczeń 2023
 • listopad 2022
 • październik 2022
 • sierpień 2022
 • lipiec 2022
 • czerwiec 2022
 • maj 2022
 • kwiecień 2022
 • marzec 2022
 • luty 2022
 • styczeń 2022
 • grudzień 2021
 • listopad 2021
 • październik 2021
 • wrzesień 2021
 • sierpień 2021
 • lipiec 2021
 • czerwiec 2021
 • maj 2021
 • kwiecień 2021
 • marzec 2021
 • luty 2021
 • styczeń 2021
 • grudzień 2020
 • listopad 2020
 • październik 2020
 • wrzesień 2020
 • sierpień 2020
 • lipiec 2020
 • czerwiec 2020
 • maj 2020
 • kwiecień 2020
 • marzec 2020
 • luty 2020
 • styczeń 2020
 • listopad 2019
 • październik 2019
 • wrzesień 2019
 • sierpień 2019
 • lipiec 2019
 • czerwiec 2019
 • maj 2019
 • kwiecień 2019
 • marzec 2019
 • luty 2019
 • styczeń 2019
 • grudzień 2018
 • październik 2018
 • wrzesień 2018
 • czerwiec 2018
 • maj 2018
 • kwiecień 2018
 • marzec 2018
 • listopad 2017
 • październik 2017
 • wrzesień 2017
 • sierpień 2017
 • lipiec 2017
 • czerwiec 2017
 • maj 2017
 • luty 2017
 • listopad 2016
 • lipiec 2016
 • czerwiec 2016
 • maj 2016
 • marzec 2016
 • luty 2016
 • styczeń 2016
 • grudzień 2015
 • październik 2015
 • wrzesień 2015
 • sierpień 2015
 • czerwiec 2015
 • maj 2015
 • kwiecień 2015
 • marzec 2015
 • luty 2015
 • styczeń 2015
 • grudzień 2014
 • listopad 2014
 • październik 2014
 • wrzesień 2014
 • sierpień 2014
 • lipiec 2014
 • czerwiec 2014
 • maj 2014
 • marzec 2014
 • luty 2014
 • styczeń 2014
 • grudzień 2013
 • listopad 2013
 • wrzesień 2013
 • sierpień 2013
 • lipiec 2013
 • czerwiec 2013
 • maj 2013
 • kwiecień 2013
 • marzec 2013
 • luty 2013
 • styczeń 2013
 • grudzień 2012
 • listopad 2012
 • październik 2012
 • wrzesień 2012
 • sierpień 2012
 • lipiec 2012
 • Działając zgodnie z art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) § 1 kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”), Zarząd G-Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 18 lok 10, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380413 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie G-Energy Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2023 r. o godzinie 12:00 w Warszawie, przy ul. Łączyny 5, 02-820 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

   

  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

  3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

  4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

  5. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022.

  6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022. 

  7. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki za rok obrotowy 2022. 

  8. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022.

  9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.

  10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.

  11. Powzięcie uchwały w przedmiocie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej G-Energy S.A. za rok obrotowy 2022.

  12. Sprawy Różne.

  13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

   

  W załączeniu pełna treść ogłoszenia, dokumenty oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

   

  Podstawa prawna:

   

  § 4 ust. 2 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

   

  projekty_uchwal_ZWZA_G-ENERGY_26.06.2023-1
  Sprawozdanie_RN_G-Energy_S_A_z_wykonania_nadzoru_nad_dzialalnoscia_2022-5 SPRAWOZDANIE_O_WYNAGRODZENIACH_2022-6
  InfoLiczbaGlosowZWZA2023-2
  OGLOSZENIE_O_ZWOLANIU_ZWZA_G-ENERGY_26.06.2023-0
  FORMULARZ_na_wykonywanie_prawa_glosu_przez_pelnomocnika-4
  2023_formularz_pelnomocnictwa_zwza-3