New Connect

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy G-Energy S.A. za rok 2023

Archiwum

 • kwiecień 2024
 • marzec 2024
 • styczeń 2024
 • grudzień 2023
 • listopad 2023
 • sierpień 2023
 • lipiec 2023
 • czerwiec 2023
 • maj 2023
 • kwiecień 2023
 • marzec 2023
 • luty 2023
 • styczeń 2023
 • listopad 2022
 • październik 2022
 • sierpień 2022
 • lipiec 2022
 • czerwiec 2022
 • maj 2022
 • kwiecień 2022
 • marzec 2022
 • luty 2022
 • styczeń 2022
 • grudzień 2021
 • listopad 2021
 • październik 2021
 • wrzesień 2021
 • sierpień 2021
 • lipiec 2021
 • czerwiec 2021
 • maj 2021
 • kwiecień 2021
 • marzec 2021
 • luty 2021
 • styczeń 2021
 • grudzień 2020
 • listopad 2020
 • październik 2020
 • wrzesień 2020
 • sierpień 2020
 • lipiec 2020
 • czerwiec 2020
 • maj 2020
 • kwiecień 2020
 • marzec 2020
 • luty 2020
 • styczeń 2020
 • listopad 2019
 • październik 2019
 • wrzesień 2019
 • sierpień 2019
 • lipiec 2019
 • czerwiec 2019
 • maj 2019
 • kwiecień 2019
 • marzec 2019
 • luty 2019
 • styczeń 2019
 • grudzień 2018
 • październik 2018
 • wrzesień 2018
 • czerwiec 2018
 • maj 2018
 • kwiecień 2018
 • marzec 2018
 • listopad 2017
 • październik 2017
 • wrzesień 2017
 • sierpień 2017
 • lipiec 2017
 • czerwiec 2017
 • maj 2017
 • luty 2017
 • listopad 2016
 • lipiec 2016
 • czerwiec 2016
 • maj 2016
 • marzec 2016
 • luty 2016
 • styczeń 2016
 • grudzień 2015
 • październik 2015
 • wrzesień 2015
 • sierpień 2015
 • czerwiec 2015
 • maj 2015
 • kwiecień 2015
 • marzec 2015
 • luty 2015
 • styczeń 2015
 • grudzień 2014
 • listopad 2014
 • październik 2014
 • wrzesień 2014
 • sierpień 2014
 • lipiec 2014
 • czerwiec 2014
 • maj 2014
 • marzec 2014
 • luty 2014
 • styczeń 2014
 • grudzień 2013
 • listopad 2013
 • wrzesień 2013
 • sierpień 2013
 • lipiec 2013
 • czerwiec 2013
 • maj 2013
 • kwiecień 2013
 • marzec 2013
 • luty 2013
 • styczeń 2013
 • grudzień 2012
 • listopad 2012
 • październik 2012
 • wrzesień 2012
 • sierpień 2012
 • lipiec 2012
 • Działając zgodnie z art. 399 § 1 w związku z art. 402 (1) § 1 kodeksu spółek handlowych
  („k.s.h.”), Zarząd G-Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 18 lok 10,
  wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
  0000380413 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne
  Zgromadzenie G-Energy Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 23 maja 2024 r. o
  godzinie 12:00 w Warszawie, w Kancelarii „Kancelaria Notarialna Małgorzata Kołcun, Klaudia
  Najdowska s.c.” przy ul. Ogrodowej 9, 00-893 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:
  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. —————————————————
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. —————————–
  3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania
  Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. ————————–
  4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. —————————–
  5. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
  działalności Spółki w roku obrotowym 2023. ——————————————————
  6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
  Spółki za rok obrotowy 2023. ————————————————————————–
  7. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady
  Nadzorczej z oceny działalności Spółki za rok obrotowy 2023. ——————————–
  8. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2023. —————-
  9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania
  przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023. ————————————————
  10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z
  wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023. ———————————
  11. Powzięcie uchwał w sprawie powołania do Rady Nadzorczej. ———————————
  12. Powzięcie uchwały w przedmiocie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach
  Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej G-Energy S.A. za rok obrotowy 2023.————
  13. Powzięcie uchwały w przedmiocie zmian Statutu.—- ——————————————–
  14. Sprawy Różne ———————————————————————————————
  15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia —————————————-
  W załączeniu pełna treść ogłoszenia, dokumenty oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia Spółki.
  Podstawa prawna:

  § 4 ust. 2 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu
  Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie
  obrotu na rynku NewConnect”

  SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH za 2023
  23.V.2024_formularz_pelnomocnictwa_zwza
  23.V.2023 FORMULARZ na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
  OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZA G-ENERGY_23.V.2024
  Sprawozdanie RN G-Energy S A z wykonania nadzoru nad działalnoscia_2023
  projekty uchwal ZWZA G-ENERGY_23.V.2024
  InfoLiczbaGłosówZWZA2024