New Connect

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy G-Energy S.A.

Działając zgodnie z art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) § 1  kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”), Zarząd G-Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 18 lok 10, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380413 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie G- Energy Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2017 r. o godzinie 15:00  w Warszawie, przy ul. Łączyny 5, 02-820  Warszawa.

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z wymaganymi informacjami oraz projektem uchwał znajduje się w zakładce http://genergy.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia/