New Connect

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2014 r.

Zarząd G-Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Plac Defilad 1 lok. 1308, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380413 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie G-Energy Spółka Akcyjna, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Siennej 72/5 w dniu 30 czerwca 2014 r. o godzinie 13:00 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .
5. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013..
6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
7. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki za rok obrotowy 2013
8. Powzięcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę za rok obrotowy 2013.
9. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.
10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
11 Zamknięcie obrad.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z wymaganymi informacjami oraz projektem uchwał znajduje się w zakładce Relacje Inwestorskie – Walne Zgromadzenia http://genergy.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia/