New Connect

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Warszawa, dnia 04 czerwca 2016 roku

 

Działając zgodnie z art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) § 1  kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”), Zarząd G-Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Plac Defilad 1 lok 1704, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380413 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Spółka”) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie G- Energy Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 20116 r o godzinie 13:00  w siedzibie Spółki w Warszawie, Plac Defilad 1 lok 1703, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ———————————————
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ————————
 3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. ——————
 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ————————
 5. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015. ———————————————————-
 6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. ————————————————————–
 7. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki za rok obrotowy 2015. ————————————
 8. Powzięcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę za rok obrotowy 2015. ——————————————————————————————–
 9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015. ————————————–
 10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015. ————————————–
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania tekstu jednolitego Statutu Spółki; ————————————————–
 12. Podjęcie uchwał dotyczących zmian w składzie członków Rady Nadzorczej; ———
 13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ———————————–

 

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z wymaganymi informacjami oraz projektem uchwał Zarząd przekazuje do publicznej wiadomości poniżej:

ogłoszenieZWZA30.06.2016

InfoLiczbaGłosówZWZA2016

uchwaly ZWZA G-ENERGY_30.06.2016

2016_formularz_pelnomocnictwa_zwza

FORMULARZ z instrukcją_do_głosowania_ ZWZA