New Connect

Zawarcie przez Emitenta Umów Ramowych z PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie.

Zawarcie przez Emitenta Umów Ramowych z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu _PSG obszar działania gazowni w Katowicach , Gliwicach i Tychach_.

 

Zarząd G-Energy S.A. _GENERGY, Spółka, Emitent_ z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu wczorajszym Spółka otrzymała informację o podpisaniu następujących Umów w ramach prowadzonych postepowań: „UMOWA RAMOWA – Projektowanie i budowa przyłączy gazowych o poborze do 10 m³/h od istniejących gazociągów w Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu. Obszar nr 28: teren działania Gazowni w Katowicach ; UMOWA RAMOWA – Projektowanie i budowa przyłączy gazowych o poborze do 10 m³/h od istniejących gazociągów w Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu. Obszar nr 11- teren działania Gazowni w Gliwicach obejmujący miasto Knurów, gminę Pilchowice, gminę Sośnicowice, gminę Ornontowice, gminę Gierałtowice, gminę Czerwionka – Leszczyny. O spodziewanym podpisaniu Umów Emitent informował w RB nr 17/2021 z dnia 10 czerwca 2021 roku, oraz UMOWA RAMOWA – Projektowanie i budowa przyłączy gazowych o poborze do 10 m³/h od istniejących gazociągów w Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu. Obszar nr 22: teren działania Gazowni w Tychach obejmujący miasto Mikołów, miasto Łaziska Górne, gminę Wyry.
Zawarte z PSG i Emitentem Umowy dotyczą obszarów: Obszar nr 11- teren działania Gazowni w Gliwicach obejmujący miasto Knurów, gminę Pilchowice, gminę Sośnicowice, gminę Ornontowice, gminę Gierałtowice, gminę Czerwionka – Leszczyny; Obszar nr 22: teren działania Gazowni w Tychach obejmujący miasto Mikołów, miasto Łaziska Górne, gminę Wyry; Obszar nr 28: teren działania Gazowni w Katowicach.
Emitent zobowiązany jest do sukcesywnego realizowania jednostkowych zadań _Zadania_ polegających na kompleksowej realizacji obiektów liniowych w postaci przyłączy gazu średniego i niskiego ciśnienia o poborze gazu do 10 m3 /h w zakresie średnic od dn 25 PE do dn 63 PE od istniejących gazociągów _Przyłącza_, na obszarze działania Gazowni w Tychach obszar nr 22, na terenie działania Gazowni w Gliwicach obszar nr 11 oraz na terenie działania Gazowni w Katowicach obszar nr 28 na podstawie jednostkowych zamówień _Zamówienia_, składanych w miarę zaistnienia potrzeb Zamawiającego, obejmujących wykonanie dokumentacji projektowej Przyłączy _Projekty_ oraz budowę i oddanie do użytkowania Przyłącza _Roboty_ lub wyłącznie Roboty, co łącznie stanowi Przedmiot Umowy.
Przedmiot zamówienia został podzielony na Obszary _części Zamówienia_. Przedmiotem zamówienia w szczególności jest kompleksowa realizacja przyłącza gazowego tj. wykonanie zadań określonych łącznie: 1_opracowanie dokumentacji uproszczonej lub projektu Budowlanego przyłącza gazowego _odcinek od istniejącego gazociągu_ 2_ realizacja robót budowlano montażowych związanych z wykonaniem przyłącza gazowego.
Umowy ramowe zawarte pomiędzy stronami obowiązywać będą przez okres 24 miesięcy od dnia jej podpisania lub do wyczerpania kwoty przysługującego Emitentowi wynagrodzenia. Zadania zlecone przez Zamawiającego Wykonawcy w okresie obowiązywania Umowy będą realizowane na warunkach wynikających z Umowy także po upływie terminu.
GENERGY będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości: Obszar nr 28: teren działania Gazowni w Katowicach.- 2 500 000,00 _słownie: Dwa miliony pięćset tysięcy złotych_ netto; Obszar nr 11- teren działania Gazowni w Gliwicach – 777 777,78 _słownie: siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych 78/100_ zł netto;. Obszar nr 22: teren działania Gazowni w Tychach- 600 000,00 _słownie: sześćset tysięcy złotych_ zł netto. Kwota ta zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług _VAT_ według stawki obowiązującej w dniu wykonania Zadania lub jego części. Wynagrodzenie za dane Zadanie płatne będzie jednorazowo w wysokości 100% wynagrodzenia po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru końcowego. Z dniem podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego na Zamawiającego przechodzi ryzyko utraty lub uszkodzenia obiektu. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania na etapie realizacji Zamówień Robót dodatkowych lub usług dodatkowych Emitent sporządzi wycenę Robót, a Strony w drodze negocjacji określą warunki wykonania Robót lub usług dodatkowych, w szczególności wysokość wynagrodzenia za ich wykonanie – na podstawie przedstawionej do akceptacji wyceny _kosztorysu_.
Każda ze Stron ma prawo wypowiedzieć Umowy z zachowaniem 2 miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
Pozostałe szczegółowe warunki powyższych umów nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _zwane też MAR_.