New Connect

Powołanie Nowego Członka Rady Nadzorczej G-Energy S.A.

Raport Bieżący nr 8/2019   Zarząd spółki G-Energy S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2019 r., na mocy Uchwały nr 14/2019, powołało na Członka Rady Nadzorczej Spółki Panią dr inż. Grażynę Bundyrę-Oracz. Powołanie nastąpiło na 3 letnią wspólną kadencję, która upłynie najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego […]

Treść uchwał procedowanych przez ZWZA G-Energy S.A. w dniu 28 czerwca 2019 r.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (ZWZA), które odbyło się w dniu 28 czerwca 2019 roku, rozpatrzyło wszystkie punkty porządku obrad. Podczas obrad walnego zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów do podjętych uchwał. Emitent w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych oraz treść uchwały niepodjętej przez ZWZA […]

Podpisanie Umowy o Współpracy z PGNiG Technologie S.A.

Zarząd Spółki G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym otrzymał podpisaną Umowę o PGNiG Technologie S.A. z siedzibą w Krośnie . PGNiG Technologie jest liderem rynku usług projektowania, budowy, uruchamiania i eksploatacji kopalń ropy naftowej i gazu ziemnego, podziemnych magazynów gazu, tłoczni gazu, rurociągów przesyłowych oraz produkcji elementów […]

Zawarcie definitywnej Umowy podwykonawczej z PGNiG Technologie S.A. z siedzibą w Krośnie.

Zarząd Spółki G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: Emitent, G-Energy_ informuje, że w dniu wczorajszym zawarł definitywną Umowę podwykonawczą pomiędzy Emitentem a PGNiG Technologie S.A. z siedzibą w Krośnie _dalej: PGNiG Technologie_ dotyczącą zadania pn. „Budowa infrastruktury gazowej w EC Żerań dla potrzeb pracy nowej kotłowni szczytowej w Warszawie”, o której spodziewanym podpisaniu G-Energy […]

Zawarcie Umowy z PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie (gazownia Będzin).

Zarząd G-Energy S.A. informuje, iż w dniu wczorajszym otrzymał podpisaną Umowę pomiędzy Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu, a Emitentem , o spodziewanym podpisaniu której GENERGY informowała raportem bieżącym ESPI 20/2019 w dniu 8 maja 2019 roku. UMOWA RAMOWA – Projektowanie i budowa przyłączy gazowych o […]

Spółka współzależna ZPB Politerm Sp. z o.o. podpisała umowy ramowe z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie informuje,  że w dniu 4 czerwca 2019 roku otrzymał informacje od spółki współzależnej ZPB Politerm Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach o otrzymaniu podpisanych przez Politerm i PSG Sp. z o.o. O/ZG w Opolu Umów Ramowych : Wykonywanie kompleksowej realizacji przyłączy gazowych – projektowanie i budowa przyłączy […]

G-Energy na 23 Konferencji WallStreet w Karpaczu.

Konferencja WallSreet to niezwykłe wydarzenie, niemal obowiązkowe dla inwestorów indywidualnych oraz podmiotów związanych z rynkiem kapitałowym, które na stałe znalazło swoje miejsce w kalendarzu największych spotkań gospodarczych w Europie. Na konferencji gościło ponad 1000 osób w 60 wydarzeniach – wykładach, debatach, szkoleniach, spotkaniach i panelach dyskusyjnych. W tym roku 23 edycja Konferencji WallStreet, odbyła się […]

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy G-Energy S.A. za rok 2018

G-ENERGY SA (6/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy G-Energy S.A. za rok 2018 Raport Bieżący nr 6/2019   Zarząd G-Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380413 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Spółka”) działając zgodnie z […]

Podpisanie Listu intencyjnego ze Wspólnikami Spółki Jawnej w sprawie nabycia Spółki KOTŁO-REM

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym podpisanego egzemplarza Listu Intencyjnego zawartego PRZEZ Emitenta oraz ZBP Politerm sp. z o.o. z siedziba w Katowicach spółka powiązana z Emitentem ze spółką KOTŁO-REM Cetera, Maluch, Szczerba Sp. j. z siedzibą Sędziszowie, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd […]

Publikacja jednostkowego Raportu Rocznego G-ENERGY S.A. za rok 2018

Raport Roczny nr 5/2019   Zarząd G-ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości, Raport roczny za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu […]